چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران , 2019-08-14

عنوان : ( تحلیل راهبردی تنگناها وفرصتهای توسعه گردشگری الکترونیک(مطالعه موردی:شهر مشهد ) )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه , نرگس حاجمندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت گردشگری وفعالیت های مرتبط با آن زمانی روشن تر می شود که بدانیم درآمد حاصل از آن، همردیف درآمدهای نفتی است وامروزه از آن بعنوان صنعت گردشگری نام برده می شود وشاخه الکترونیک آن، یعنی گردشگری الکترونیک را منشاء حرکت های اقتصادی وفرهنگی بالقوه دانسته اند. از سوی دیگر گردشگری الکترونیک به عنوان یک وزنه تعادل در چارچوب دستیابی به گردشگری پایدار شهری می باشد. چرا که در هسته گردشگری مانند همه فعالیت های تجاری دیگر باید«راهبرد گردشگری» تحقق یابد. در رابطه با تحلیل راهبردی تنگناها وفرصتهای توسعه گردشگری الکترونیک مدل های مختلف کمی وکیفی وجود دارد که باتوجه به موضوعیت گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد.لذا در مطالعه حاضر، ضمن شناخت ، معرفی وتحلیل برخی از توانمندی ها و جاذبه های گردشگری مشهد شهری در استان خراسان رضوی پرداخته وبا استفاده از مدل راهبردی SWOT تنگناها ومشکلات فراروی گردشگری شهر مشهد را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده.این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده وبا استفاده از میالعات میدانی وجمع آوری داده از طریق بررسی اسنادی وکتابخانه ای ،پرسش نامه (از دیدگاه 20نفر از مسئولان وگردشگران )و اینترنتی انجام شده است.ابتداء داده ها در نرم افزار exel و spssوارد وتحلیل شده است .یافته ها نشان دادکه شهر مشهد به رغم برخوردار بودن از ظرفیت های بالای گردشگری در بخش مذهبی،تاریخی وطبیعی و داشتن پتانسیل کافی برای توسعه گردشگری الکترونیک با کمبود امکانات زیر بنایی و رفاهی ،ضعف تبلیغات با مشکلاتی مواجه است؛از طرف دیگردارای فرصت اشتغال زایی برای جوانان تحصیل کرده مشهدی و ورود ارز وسرمایه گذاری برای مشهد می باشد.از راهکارهای مهم توسعه گردشگری مشهد افزایش تبلیغات ،ایجاد امکانات رفاهی واقامتی ،حمایت های دولتی جذب سرمایه گذاری است.

کلمات کلیدی

, گردشگری الکترونیک, برنامه ریزی راهبردی, مدل SWOT , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085081,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد and نرگس حاجمندی},
title = {تحلیل راهبردی تنگناها وفرصتهای توسعه گردشگری الکترونیک(مطالعه موردی:شهر مشهد )},
booktitle = {چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران},
year = {2019},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {گردشگری الکترونیک،برنامه ریزی راهبردی،مدل SWOT ، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل راهبردی تنگناها وفرصتهای توسعه گردشگری الکترونیک(مطالعه موردی:شهر مشهد )
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A نرگس حاجمندی
%J چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
%D 2019

[Download]