پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (13), شماره (1), سال (2021-5) , صفحات (109-134)

عنوان : ( شناسایی ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشی )

نویسندگان: احمد شعرباف عیدگاهی , محمد مهرآیین , غلامرضا ملک زاده , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی­های شخصیتی کارکنان دانشی موثر بر موفقیت مدیریت دانش در ایران انجام شده است. روش تحقیق بکاررفته از نوع آمیخته و در مرحله کیفی با استفاده از استراتژی پدیدارشناسی به دنبال دستیابی به تجربه­های زنده و مستقیم خبرگان حوزه مدیریت دانش بوده است. جامعه آماری مرحله کیفی خبرگان حوزه مدیریت دانش سراسر ایران بودند که دارای سابقه مدیریت یک سازمان و یا پروژه دانشی و تحصیلات مرتبط با این حوزه بودند. برای جمع­آوری داده­های کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با 21 نفر از خبرگان تا حد اشباع و با استفاده از روش نمونه­گیری گلوله برفی استفاده شد. سپس روش کلایزی برای تحلیل داده­های کیفی بر روی متن­های حاصل از مصاحبه­ها انجام شد و تعداد 270 کد باز (خام) رفتاری و 11 کد محوری استخراج گردید. ویژگی­هایی مانند درون­گرائی، وظیفه­شناسی، داوری­کننده، واقع­گرایی و روان­رنجوری از مهمترین ویژگی­های شخصیتی احصاء شده از کارکنان دانشی هستند که برای موفقیت مدیریت دانشی و پروژه­های دانشی باید مورد توجه قرار گیرند. سپس در بخش کمی با استفاده از روش تحلیل اهمیت – عملکرد نتایج به­دست آمده در مرحله کیفی در بین مدیران منابع انسانی و مدیران واحدهای تحقیق و توسعه 23 شرکت شهر مشهد که دارای مجوز گواهی و پروانه تحقیق و توسعه بودند مورد بررسی کمی قرار گرفت و مشخص گردید که ویژگی­های وظیفه­شناسی، کنترل­کنندگی، واقع­گرایی، سازگاری و تفکری از اهمیت و عملکرد بالایی برخوردارند. بنابراین سازمان­ها بایستی کارکنانی را برای تصدی مشاغل دانشی انتخاب نمایند که ویژگی­های شخصیتی مذکور را دارا باشند.

کلمات کلیدی

, کارکنان دانشی, مدیریت دانش, کار دانشی, پدیدارشناسی, ویژگیهای شخصیتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085082,
author = {شعرباف عیدگاهی, احمد and مهرآیین, محمد and ملک زاده, غلامرضا and پویا, علیرضا},
title = {شناسایی ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشی},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2021},
volume = {13},
number = {1},
month = {May},
issn = {2383-4064},
pages = {109--134},
numpages = {25},
keywords = {کارکنان دانشی، مدیریت دانش، کار دانشی، پدیدارشناسی، ویژگیهای شخصیتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشی
%A شعرباف عیدگاهی, احمد
%A مهرآیین, محمد
%A ملک زاده, غلامرضا
%A پویا, علیرضا
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2021

[Download]