رشد فناوری, دوره (17), شماره (66), سال (2021-6) , صفحات (21-31)

عنوان : ( تىاسب استراتژیک بین استراتژی های نوآوری و عملکرد کسب وکارهای دانش بنیان )

نویسندگان: فرشاد قادری خشندرق , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه به جایگاه و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور بسیار مهم جلوه می‌کند. از طرفی مطرح‌شدن موضوع پویایی و آشفتگی در بازارهای کنونی، لزوم توجه به این کسب‌وکارها را بیش‌ازپیش پررنگ‌تر می‌کند. شرکت‌های دانش‌بنیان بر پایه نوآوری در کسب‌وکارها بناشده‌اند. این در حالی است که وجود آشفتگی در بازارها و رقابت، توجه به ابعاد استراتژی‌های نوآوری را در شرایط مختلف محیطی مهم جلوه می‌دهد و کسب‌وکار دانش‌بنیانی که نوآوری را همسو با شرایط محیط مدنظر نداشته باشد در نوآوری شکست خواهد خورد و عملکرد خوبی نخواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی تناسب استراتژیک بین استراتژی‌های نوآوری و عملکرد کسب‌وکار با نقش تعدیل گر آشفتگی بازار و پویایی محیط می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 115 شرکت دانش‌بنیان در استان آذربایجان شرقی می‌باشد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد و فرضیه‌ها با نرم‌افزار AMOS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استراتژی نوآوری محصول و فرایند با عملکرد کسب‌وکار رابطه مثبت و معنی‌داری دارند. این در حالی است که نتایج آزمون تعدیل گری چنین نشان داد که نوآوری فرایند در پویایی محیط بالا و نوآوری محصول در آشفتگی بازار بالا تناسب استراتژیک قابل‌قبول با محیط دارند و بهتر عمل می‌کنند.

کلمات کلیدی

, : تناسب استراتژیک , استراتژی نوآوری محصول , استراتژی نوآوری فرآیند , آشفتگی بازار , پویایی محیط , عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085097,
author = {قادری خشندرق, فرشاد and رحیم نیا , فریبرز},
title = {تىاسب استراتژیک بین استراتژی های نوآوری و عملکرد کسب وکارهای دانش بنیان},
journal = {رشد فناوری},
year = {2021},
volume = {17},
number = {66},
month = {June},
issn = {1735-5486},
pages = {21--31},
numpages = {10},
keywords = {: تناسب استراتژیک ، استراتژی نوآوری محصول ، استراتژی نوآوری فرآیند ، آشفتگی بازار ، پویایی محیط ، عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان ،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تىاسب استراتژیک بین استراتژی های نوآوری و عملکرد کسب وکارهای دانش بنیان
%A قادری خشندرق, فرشاد
%A رحیم نیا , فریبرز
%J رشد فناوری
%@ 1735-5486
%D 2021

[Download]