پژوهش های هستی شناختی, دوره (9), شماره (18), سال (2020-12) , صفحات (321-345)

عنوان : ( بازخوانی عرفانی نسبت میان وجود و کمالات در مشرب فلسفی صدرایی )

نویسندگان: فردین جمشیدی مهر , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همه مشربهای فلسفی در جهان اسلام، به کمال حق تعالی و نقصان سایر موجودات حکم کرده و تنها خداوند را عین الکمال و کل الکمال می دانند. اما صدرالمتالهین شیرازی بر این باور است که هر موجودی عین کمال است و هیچ کمالی از هیچ موجودی قابل سلب نیست. نظر ملاصدرا با دو گونه تفسیر از جانب شارحان حکمت صدرایی روبرو شده است؛ تفسیر اول این است که اگر چه همه موجودات، واجد همه کمالات هستند اما نحوه کمالات در آنها متفاوت و به صورت تشکیکی است. تفسیر دوم با انکار این تفاوت تشکیکی و با این ادعا که هر موجودی واجد همه کمالات است و هیچ کمالی از هیچ موجودی قابل سلب نیست، تمایز آنها را در کمون و بروز کمالات می داند، نه وجدان و فقدان آن. تفسیر اول با نظام تشکیکی وجودی سازگار است و تفسیر دوم با نگاه وحدت وجودی و تشکیک در مظاهر وجود سازگاری بیشتری دارد. در این نوشتار - که با روش اسنادی و تحلیل منطقی فراهم شده است - با ابطال تفسیر اول به اثبات تفسیر دوم پرداخته می شود و در ضمن آن توجیه برخی از معاصران برای آشتی میان این دو تفسیر مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, وجود , کمال , تشکیک در وجود , تشکیک در مظاهر , وحدت وجود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085103,
author = {فردین جمشیدی مهر and حسینی, سیدمرتضی},
title = {بازخوانی عرفانی نسبت میان وجود و کمالات در مشرب فلسفی صدرایی},
journal = {پژوهش های هستی شناختی},
year = {2020},
volume = {9},
number = {18},
month = {December},
issn = {2345-3761},
pages = {321--345},
numpages = {24},
keywords = {وجود ، کمال ، تشکیک در وجود ، تشکیک در مظاهر ، وحدت وجود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوانی عرفانی نسبت میان وجود و کمالات در مشرب فلسفی صدرایی
%A فردین جمشیدی مهر
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهش های هستی شناختی
%@ 2345-3761
%D 2020

[Download]