یافته های نوین زیست شناسی , 2021-03-09

عنوان : ( مطالعه رفتار سلولهای بنیادی مزانشیمی در ماتریکس های سه بعدی مشتق شده از ماتریکس های سلول زدایی تهیه شده گردن جوجه یک روزه در شرایط برون تنی )

نویسندگان: رویا لاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: در این تحقیق برای اولین باراز داربست سلولزدایی گردن کامل جوجه یکروزه که حاوی بافتهای مختلف و طبیعتا ماتریکسهای متنوعی است استفاده شد . این داربست سوبسترای سه بعدی مناسبی برای مقایسه رفتارهای سلولیدرماتریکس های مختلف جهت چسبندگی ،تقسیم-تمایز- مهاجرت و سایررفتارهای سلولی فراهم می کند . روشها : تعداد 100جوجه یکروزه باروش مرگ بارافت کشته شده وبافت گردن درقطعاتcm 0.5 بریده شدبرای تهیه نمونه های کنترل،برشها درفیکساتورفرمالین 10٪ وسپس نرم کننده(فرمالین10٪+الکل96٪+اسیدنیتریک) فیکس شدند. نمونه ها با روشهای ترکیبی: فیزیکی (انجماد و ذوب سریع در ازت مایع) آنزیمی (تریپسین 0.25٪) و شیمیایی (SDS 3٪) سلول زدایی شدند. برشهای میکروسکوپی به ضخامت 5 میکرون و رنگ آمیزیهای : هماتوکسیلین ائوزین، آبی تولوئیدین ،تری کروم ماسون ،آلیزارین رد و DAPi انجام شد. سلولهای بنیادی مزانشیمی مستخرج از استخوان فمور موش روی داربستها ریخته شد و نمونه ها در روزهای 3، 7، 14و 21 پس ازکشت سلول بررسی شدند. سلولهای بنیادی مزانشیمی مستخرج از استخوان فمور موش روی داربستها ریخته شد و نمونه ها در روزهای 3، 7، 14و 21 پس ازکشت سلول بررسی شدند. نتایج و بحث : برطبق مطالعات هیستولوژیکی سلولزدایی بافتهای مختلف گردن جوجه یکروزه با حفظ پروتئینهای موجود درماتریکس ( کلاژن و الاستین) بخوبی انجام شد . جایگزینی سلول های بنیادی مزانشیمی موش به این داربست در روزهای 7 و 14 پس ازکشت بیشتر بوده و سلولها تمایل به جایگزینی در بافتهای غضروف و مجاور رگهای خونی داشتند و در این بخشها مهاجرت و تکثیر و احتمالا تمایز سلولی صورت گرفته بود. احتمال می رود غشا پایه بافت پوششی رگها و گلیکوز آمین گلایکنهای سولفاته غضروف عامل جذب سلولها به این نواحی بوده است.

کلمات کلیدی

, ماتریکس , جوجه – سلول بنیادی – رفتارسلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085108,
author = {لاری, رویا},
title = {مطالعه رفتار سلولهای بنیادی مزانشیمی در ماتریکس های سه بعدی مشتق شده از ماتریکس های سلول زدایی تهیه شده گردن جوجه یک روزه در شرایط برون تنی},
booktitle = {یافته های نوین زیست شناسی},
year = {2021},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {ماتریکس - جوجه – سلول بنیادی – رفتارسلول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه رفتار سلولهای بنیادی مزانشیمی در ماتریکس های سه بعدی مشتق شده از ماتریکس های سلول زدایی تهیه شده گردن جوجه یک روزه در شرایط برون تنی
%A لاری, رویا
%J یافته های نوین زیست شناسی
%D 2021

[Download]