یافته های نوین زیست شناسی , 2021-03-09

عنوان : ( تهیه داربست طبیعی از گردن کامل جوجه یک روزه )

نویسندگان: رویا لاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: داربست طبیعی ساختاری برای اتصال سلولها و مدل منا سبی در مهندسی بافت بوده و از بافت سلول زدایی شده مشتق میشود. سلول زدایی باعث حذف سلول بدون آسیب به ماتریکس خارج سلولی شده. در این تحقیق برای اولین بار ماتریکس گردن کامل جوجه سلولزدایی شد . این ماتریکس باداشتن ساختارهای متنوعی چون استخوان، غضروف، بافتهای اپیتلیالی، پوششی ولایه های بازال زمینه جالبی را برای مطالعه برهمکنشهای سلولی و تمایلات افتراقی سلولها را به ماتریکس فراهم می کند. اگر چه با توجه به تنوع بافتی، سلول ردایی این ماتریکس یک چالش بود و نیاز به آزمایشات متعددی داشت. روشها : 100 تخم مرغ بعداز ۲۱روزجوجه های یکروزه آنها باروش مرگ با رافت کشته شده وپرهای گردن جدا شد بافت گردن ابتدا قطعاتcm 0.5 و بعد ازفریزشدن درقطعاتmm 3 بریده شد .سلولزدایی با روشهای ترکیبی:1- فیزیکی: قراردادن در نیتروژن مایع وگرم کردن2- ت‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍جزیه کننده آنزیمی و 3- شیمیایی:استفاده ازSDS ( سدیم دودسیل سولفات) انجام شد. بررسی سلولزدایی با رنگ آمیزیهای هماتوکسیلین ائوزین و DAPi انجام شد. تایج و بحث: نتایج آزمایشات انجام شده برای سلول زدایی در جدول زیر خلاصه شده است. نمونه هادر روش فیزیکی (انجماد و ذوب سریع در ازت مایع) تعداد 10مرتبه ،آنزیمی (تریپسین )٪0.۲5مدت h18و شیمیایی ( )٪SDS 3مدت 12hبدون آسیب به ماتریکس سلول زدایی شدند.

کلمات کلیدی

, سلولزدایی, جوجه– گردن– داربست طبیعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085109,
author = {لاری, رویا},
title = {تهیه داربست طبیعی از گردن کامل جوجه یک روزه},
booktitle = {یافته های نوین زیست شناسی},
year = {2021},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {سلولزدایی- جوجه– گردن– داربست طبیعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه داربست طبیعی از گردن کامل جوجه یک روزه
%A لاری, رویا
%J یافته های نوین زیست شناسی
%D 2021

[Download]