پژوهش های علم و دین, دوره (11), شماره (21), سال (2020-9) , صفحات (123-143)

عنوان : ( نسبت علم و معرفت با فضایل و رذایل اخلاقی از نظر ملاصدرا )

نویسندگان: حسین فراشیانی , عباس جوارشکیان , علی حقی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ملاصدرا با الگو گرفتن از معصومین(ع) تحصیل علم را به دو طریق می داند: 1-راه کشف و کسب. 2-راه انکشاف و الهام. راه کشف، روش بحث و تعلیم وتعلم و توجه به استدلال های برهانی ومنطقی است که راهی عمومی است و هر کس به اندازه-ی تلاش خود از این علم بهرمند می شود.اما راه انکشاف و الهام راهی استکه خداوند، نور علم را به قلب انسان اشراق می کند، علم انبیا و اولیا از این راه است.در این راه علوم با تزکیه و تجرید نفس حاصل می شود که تفاوت این دو علم، فرق بین وصف و ذوق است، که در طریق اکتسابی شخص وصف حلاوت رامی شنود و آن را فرا می گیرد، اما در طریق انکشاف و الهام، شیرینی را می چشد. ملاصدرا برای طریق تحصیل دانش از راه انکشاف که از طریق تهذیب و تصفیه ی نفس حاصل می شود، اهمیتی ویژه قائل است وآن را، راه غیبی و الهام باطنی می خواند و مرحله ی کمال الهام را مرحله ی وحی انبیا واولیا می دانست. هدف از این پژوهش بررسی نسبت علم و معرفت با فضایل و رذایل اخلاقی از نظر ملاصدرا می باشد. بنابرایندراینپژوهش،رابطهعلموعمل، مساوقتعلمومعرفتبافضایلاخلاقیوفضیلتبودنعلمورذیلتبودنجهلو... ازنظرملاصدراموردبررسیقرارمیگیرد.

کلمات کلیدی

, ملاصدرا, علم و معرفت, فضایل اخلاقی, رذایل اخلاقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085112,
author = {فراشیانی, حسین and جوارشکیان, عباس and حقی, علی and حسینی, سیدمرتضی},
title = {نسبت علم و معرفت با فضایل و رذایل اخلاقی از نظر ملاصدرا},
journal = {پژوهش های علم و دین},
year = {2020},
volume = {11},
number = {21},
month = {September},
issn = {1456-2006},
pages = {123--143},
numpages = {20},
keywords = {ملاصدرا، علم و معرفت، فضایل اخلاقی، رذایل اخلاقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نسبت علم و معرفت با فضایل و رذایل اخلاقی از نظر ملاصدرا
%A فراشیانی, حسین
%A جوارشکیان, عباس
%A حقی, علی
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهش های علم و دین
%@ 1456-2006
%D 2020

[Download]