دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, دوره (31), شماره (197), سال (2021-6) , صفحات (143-153)

عنوان : ( تعیین و وزن دهی معیارهای موثر در انتخاب شاخص های مقایسه ای کیفی نرم‌افزارهای تشخیص تومور در تصاویر MRI مغز با استفاده از روش دلفی و آنالیز سلسله مراتبی فازی )

نویسندگان: محمد رضا منتظریون , روح اله باقری , جلال حقیقت منفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: برای ارزیابی و مقایسه نرم‌افزارهای مختلف می‌توان از شاخص‌های زیادی استفاده نمود، ولی شاخص‌هایی که مختص مقایسه نرم‌افزارهای تفکیک بافت توموری از بافت سالم در تصاویر MRI مغز استخراج شده باشند، در حال حاضر موجود نمی‌باشد. هدف از این مطالعه، تعیین معیارهای مناسب جهت انتخاب نرم‌افزار بهینه برای تشخیص تومور در تصاویر MRI مغز است. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش کیفی و از نوع کاربردی است که طی 10مرحله طراحی و اجرا شد. در این مطالعه ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی و نظرات خبرگان ( 30نفر) معیارهای مناسب برای انتخاب نرم‌افزار بهینه تعیین شد و سپس هر کدام از این معیارها وزن‌دهی و اولویت‌بندی شدند. یافته‌ها: با ارائه پرسشنامه به متخصصین حوزه IT و نرم‌افزار و تکمیل آن توسط متخصصین، 15 معیار استخراج شد که در این میان معیار \\\\\\\" امکان استفاده نتایج در آموزش\\\\\\\" با 93 درصد بیش‌ترین فراوانی موافق و معیار \\\\\\\" امکان استفاده از نرم‌افزار در محیط درمانی\\\\\\\" با 47 درصد کم‌ترین فراوانی موافقت را کسب نمودند. همچین این دو معیار به ترتیب با 1443/0 و 011/0 بیش‌ترین و کم‌ترین وزن نسبی را از آن خود نمودند. استنتاج: با توجه به نتایج و نظرات متخصصین می توان به این نتیجه رسید که در حال حاضر متخصصین حوزه فناوری اطلاعات و نرم‌افزار، این نرم‌افزارها را بیشتر مناسب حوزه آموزش و پژوهش می‌دانند تا حوزه تشخیص و درمان. بنابراین با این پیش زمینه ذهنی، نرم‌افزارها را با توجه به میزان کارآیی در حوزه تحقیق و آموزش دسته‌بندی و رتبه‌بندی خواهند نمود.

کلمات کلیدی

, مقایسه کیفی, دلفی, نرم‌افزار پزشکی, AHP فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085114,
author = {محمد رضا منتظریون and باقری, روح اله and جلال حقیقت منفرد},
title = {تعیین و وزن دهی معیارهای موثر در انتخاب شاخص های مقایسه ای کیفی نرم‌افزارهای تشخیص تومور در تصاویر MRI مغز با استفاده از روش دلفی و آنالیز سلسله مراتبی فازی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences},
year = {2021},
volume = {31},
number = {197},
month = {June},
issn = {1735-9260},
pages = {143--153},
numpages = {10},
keywords = {مقایسه کیفی، دلفی، نرم‌افزار پزشکی، AHP فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین و وزن دهی معیارهای موثر در انتخاب شاخص های مقایسه ای کیفی نرم‌افزارهای تشخیص تومور در تصاویر MRI مغز با استفاده از روش دلفی و آنالیز سلسله مراتبی فازی
%A محمد رضا منتظریون
%A باقری, روح اله
%A جلال حقیقت منفرد
%J دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
%@ 1735-9260
%D 2021

[Download]