اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (35), شماره (1), سال (2021-6) , صفحات (15-30)

عنوان : ( بررسی تأثیر نظریههای مکانیابی، سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکتهای سهامی زراعی )مطالعه موردی شرکت سهامی زراعی خضری قائنات( )

نویسندگان: محدثه داوری ترشیزی , محمد قربانی , محمود دانشورکاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نقش اثرگذار شرکت‌های سهامی زراعی در تامین معیشت و اشتغال جوامع روستایی، در مطالعه حاضر تاثیر سازه‌های مکان­یابی، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری تحقیق شامل 30 نفر از کارکنان و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی زراعی خضری بوده که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در ابتدا با استفاده از اطلاعات حاصل از پرسشنامه به ارزیابی وضعیت سازه‌های اصلی پژوهش در شرکت مذکور پرداخته شد و پس از آن تاثیر هر یک بر تداوم فعالیت شرکت مذکور بررسی گردید. جهت اولویت بندی عوامل موثر نیز از روش شاخص‌سازی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در این شرکت از سطح متوسط به بالایی برخوردار است. همچنین سرمایه اجتماعی از نظر پاسخ­دهندگان بیشترین تاثیر را بر تداوم فعالیت این شرکت داشته است و پس از آن مکان یابی و سرمایه انسانی در رده‌های بعدی تاثیرگذاری قرار می­گیرند. بعد ارتباطی در سرمایه اجتماعی، عوامل زیربنایی در سیستم مکان­یابی و توانمندی های غیرشناختی در سرمایه انسانی اثرگذار ترین مولفه‌ها بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری شناخته شدند. در این راستا اقداماتی از قبیل آموزش ارتباطات اثربخش و طرح‌ریزی در حوزه بهبود ارتباطات بین واحدهای سازمانی و ارتباطات بین مدیران و کارکنان، نهادینه کردن چشم­اندازها، رسالت و اهداف سازمان، اعمال برنامه مدیریتی مبتنی بر هدف و به کارگیری نظام پیشنهادات در سازمان و سرمایه‌گذاری در آموزش‌های رسمی و سازمان‌یافته پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی

استان خراسان جنوبی تدوام فعالیت سرمایه اجتماعی سرمایه انسانی کسب و کار کشاورزی مکان یابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085133,
author = {داوری ترشیزی, محدثه and قربانی, محمد and دانشورکاخکی, محمود},
title = {بررسی تأثیر نظریههای مکانیابی، سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکتهای سهامی زراعی )مطالعه موردی شرکت سهامی زراعی خضری قائنات(},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2021},
volume = {35},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4722},
pages = {15--30},
numpages = {15},
keywords = {استان خراسان جنوبی تدوام فعالیت سرمایه اجتماعی سرمایه انسانی کسب و کار کشاورزی مکان یابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر نظریههای مکانیابی، سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکتهای سهامی زراعی )مطالعه موردی شرکت سهامی زراعی خضری قائنات(
%A داوری ترشیزی, محدثه
%A قربانی, محمد
%A دانشورکاخکی, محمود
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2021

[Download]