پژوهش های اقتصاد صنعتی, دوره (4), شماره (12), سال (2020-8) , صفحات (11-24)

عنوان : ( ارزیابی کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی در مصرف گاز طبیعی:کاربرد روش DEAو تابع مصرف جهت دار )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , محمدجواد گرجی پور , فریبا عثمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درطی سال های اخیر مشکلات زیست محیطی افزایش یافته است و صنعت ا ز بخش هایی است که سبب ا نتشار گازهای آلاینده می شود، به همین منظور کارایی انرژی و کارایی زیست محیطی صنایع، توجه زیادی را به خود جلب کرد ه است. هدف این مطالعه ارزیابی کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی ایران در مصرف گاز 1397 طبیعی است. برای این منظور از داده های سال و متغیرهای نیروی کار، سرمایه، میزان مصرف گاز طبیعی به عنوان ورودی ، میزان انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی بخش صنعت استانی ایران به عنوان خروجی نامطلوب و ارزش افزوده بخش صنعت به عنوان خروجی مطلوب استفاده شده و با دو رویکرد تحلیل پو ششی داده ها و تابع فاصله جهت دار مورد ارزیا بی قرار گرفته است. نتایج مطالعه به طو ر متوسط حاکی ازکارایی زیست محیطی پایین بخش صنعت استانی ایران است. استان های تهران و 1397 کرمان بهترین عملکرد زیست محیطی در بخش صنعت در سال را داش ته اند. تجزیه و تحلیل منطقه ای نیز بیان می دارد که منطقه یک بالاترین میزان کارایی زیست محیطی را داشته و کارایی زیست محیطی در نواحی مختلف بسیار متفاو ت است.

کلمات کلیدی

, کارایی زیست محیطی, صنعت, مصرف انرژی, تحلیل پوششی دادهها, تابع فاصله جهتدا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085151,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and گرجی پور, محمدجواد and عثمانی, فریبا},
title = {ارزیابی کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی در مصرف گاز طبیعی:کاربرد روش DEAو تابع مصرف جهت دار},
journal = {پژوهش های اقتصاد صنعتی},
year = {2020},
volume = {4},
number = {12},
month = {August},
issn = {2476-7077},
pages = {11--24},
numpages = {13},
keywords = {کارایی زیست محیطی، صنعت، مصرف انرژی، تحلیل پوششی دادهها، تابع فاصله جهتدا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی در مصرف گاز طبیعی:کاربرد روش DEAو تابع مصرف جهت دار
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A گرجی پور, محمدجواد
%A عثمانی, فریبا
%J پژوهش های اقتصاد صنعتی
%@ 2476-7077
%D 2020

[Download]