پژوهشهای معرفت شناختی, دوره (9), شماره (20), سال (2020-12) , صفحات (65-86)

عنوان : ( «هدفِ بهینه برای علم» در فلسفۀ علم جان واتکینز )

نویسندگان: سید ناصر افضلی‌فر , علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرسش از «چیستی هدفِ علم» از دیر باز پرسش دانشمندان وفلاسفۀ علم بوده‌‌است و می‌‌تواند صورتی ایدئولوژیک، اخلاقی، وتکنولوژیک داشته باشد. در این مقاله برآنیم که در ضمن اشاره به دیدگاه‌‌های مختلف دربارۀ هدفِ علم؛ به دیدگاهِ جان واتکینز خلف کارل پوپر از طرفداران عقلانیت علمی بپردازیم وروش‌‌شناسی او را در معرفی هدفِ بهینۀ علم مورد ارزیابی قرار دهیم و شک ‌‌گرایی او را در علم از دو منظرِ شک‌‌گرایی بر مبنای عقلانیت و شک‌‌گرایی برمبنای احتمال درچالش معرفی هدفِ بهینۀ علم مورد بررسی قراردهیم و عقلانیتِ علمی او در گزینش نظریه‌‌های رقیب علمی را ارزیابی نماییم. واتکینز مدعی است که با شک‌‌گرایی مبتنی بر احتمال می‌‌توان قطعیت برای علم را رها نموده درحالی‌که هنوز خواهانِ حقیقت تأیید شده می‌‌باشیم و براین باور است که این مورد به دانشمندان کمک می‌‌کند تا بر روی هر موضوعی که دوست دارند کار کنند ولی آن‌‌ها را از اتخاذ نظریه‌‌هایی که تشخیص می‌‌دهند غلط است بازمی‌‌دارد.

کلمات کلیدی

, واتکینز, عقلانیتِ انتقادی, عقلانیتِ علمی, هدفِ علم, عقل‌‌ناباوری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085168,
author = {سید ناصر افضلی‌فر and حقی, علی},
title = {«هدفِ بهینه برای علم» در فلسفۀ علم جان واتکینز},
journal = {پژوهشهای معرفت شناختی},
year = {2020},
volume = {9},
number = {20},
month = {December},
issn = {2423-4982},
pages = {65--86},
numpages = {21},
keywords = {واتکینز، عقلانیتِ انتقادی، عقلانیتِ علمی، هدفِ علم، عقل‌‌ناباوری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T «هدفِ بهینه برای علم» در فلسفۀ علم جان واتکینز
%A سید ناصر افضلی‌فر
%A حقی, علی
%J پژوهشهای معرفت شناختی
%@ 2423-4982
%D 2020

[Download]