علوم باغبانی ایران, دوره (52), شماره (2), سال (2021-7) , صفحات (369-379)

عنوان : ( مقایسه نگه‎داری فضای سبز به روش حجمی و ریزآیتمی از دیدگاه ناظران و پیمانکاران )

نویسندگان: فاطمه کاظمی , سیده ملیحه ربانی خیرخواه , حمید مسعودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در امر نگهداری فضاهای سبز در ایران، تاکنون دو روش عمده نظارتی شامل روش ریز آیتمی و روش حجمی به کار گرفته شده است. این پژوهش برای اولین بار در ایران، به بررسی نظرات پیمانکاران و ناظران در خصوص دو روش نگه‎داری حجمی و ریز‎آیتمی فضای سبز در شهر مشهد می‎پردازد. ابتدا نظرات 100 کارشناس فعال در مدیریت فضای سبز مشهد (50 ناظر و50 پیمانکار) در سال 1394 در قالب طراحی یک پرسشنامه‎ دریافت شد و پرسشنامه پیش از توزیع، از دیدگاه محتوایی مورد سنجش اعتبار یا روایی (Validity) و پایایی (Reliability) قرار گرفت. داده‌ها، در نهایت توسط نرم افزار SPSS و با آزمون کای اسکوئر مورد آنالیز و بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش از دید ناظران و پیانکاران بیانگر ارجح بودن روش ریزآیتمی بر روش حجمی در نگهداری بهینه فضای سبز شهر مشهد بود. به نظر ایشان روش ریز آیتمی بهتر از روش حجمی می‎تواند زوایای پنهان در نگه‎داری فضای سبز را آشکار سازد. این روش نیاز به نیروی انسانی برای پیمانکار را کاهش می‎دهد و مشکلات فضای سبز را سریع‎تر تشخیص می‎دهد. همچنین، پروژه‎های نگه‎داری شده به این روش، بهره اقتصادی بهتری را برای پیمانکار و دستگاه نظارت، و نیز مدیریت بهینه منابع و کیفیت بالاتر نگه‎داری فضای سبز را به همراه دارد. ناظران و پیمانکاران در این بررسی نظرات مشابه متعددی در خصوص ابعاد هشتگانه نگه‎داری فضای سبز داشتند و تنها در رابطه با شاخص افزایش توافق پیمانکار و کارفرما و بهره اقتصادی بهتر بین دو سمت شغلی اختلاف نظر وجود داشت.

کلمات کلیدی

, حجمی, ریز آیتمی, فضای سبز, مدیریت, نگه داری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085170,
author = {کاظمی, فاطمه and ربانی خیرخواه, سیده ملیحه and مسعودی, حمید},
title = {مقایسه نگه‎داری فضای سبز به روش حجمی و ریزآیتمی از دیدگاه ناظران و پیمانکاران},
journal = {علوم باغبانی ایران},
year = {2021},
volume = {52},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-482X},
pages = {369--379},
numpages = {10},
keywords = {حجمی، ریز آیتمی، فضای سبز، مدیریت، نگه داری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه نگه‎داری فضای سبز به روش حجمی و ریزآیتمی از دیدگاه ناظران و پیمانکاران
%A کاظمی, فاطمه
%A ربانی خیرخواه, سیده ملیحه
%A مسعودی, حمید
%J علوم باغبانی ایران
%@ 2008-482X
%D 2021

[Download]