پژوهش های حبوبات ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2021-3) , صفحات (215-227)

عنوان : ( تأثیر کلریدکلسیم بر صفات مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی و انباشت برخی عناصر در گیاه لوبیاقرمز رقم گلی ).L vulgaris Phaseolus)تحت تنش کلریدسدیم )

نویسندگان: فریناز شمسائی , علی گنجعلی , الهام امجدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلریدسدیم به عنوان یک تنش محیطی، نقش مهم و محدودکنندهای بر فرایندهای رشد و نمووی گیواه دارد. ایو پژوهش به منظور بررسی تأثیر کلسیم )CaCl2 )در بهبود آسیبهای ناشی از یون سدیم در گیاه لوبیواررم ) Phaseolus Goli. cv. L vulgaris )در آزمایشگاه فی یولوژی گیاهی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد در سال1391 انجام شد. سطوح مختلف کلریدسدیم )شامل0 ،100،50 و150 میلیموالر NaCl )و کلریدکلسیم )شامل 15 و 10 ،5 ،0 میلی- موالر CaCl2 )بهصورت فاکتوریل در رالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار مورد بررسی ررارگرفتند. در طول دوره آزمایش 1 -گیاهان در فیتوترون با شدت نور تقریبی600 .s 2 m.µmol و طول دوره روشنایی و تاریکی بهترتیب 16 و 8 ساعت رشود نمودند. تنش شدید کلریدسدیم )150 میلیموالر(، صفات مورفولوژیکی مهم شامل ارتفاع گیاه )49درصود(، سوط بور )51 درصد(، وزن خشک ریشه )68 درصد( و بخش هوایی )35 درصد( و مجموع طول ریشهها )35 درصود( را نسوبت بوه شاهد کاهش داد و صفاتی مانند مقدار سدیم بر ، پرولی و آن یم پلیفنولاکسیداز را بهترتیب 3 /8 ،78/0 و 75/1 برابور Ca بهویژه در غلظت10میلیموالر، به مقدار زیوادی آسویب هوای ناشوی از +2 نسبت به تیمار شاهد اف ایش داد. کاربرد یون تنش کلریدسدیم را بر صفات مورفولوژیک و فی یولوژیک گیاه لوبیا کاهش داد. در ایو ارتبوا برخوی صوفات ماننود وزن خشک بر ، ارتفاع گیاه، سط بر ، شاخص پایداری غشاء، محتوای نسبی آب بر و می ان کلروفیل کل بوه ترتیوب بوه Ca نسبت به شرایط عدم کاربرد کلسیم اف ایش داشتند. +2 مقدار 17 ،25 ،8 ،5 ،4 و 15 درصد در نتیجه کاربرد یون

کلمات کلیدی

, تنش شوری, شاخص پایداری غشاء, صفات ریشه و اندام هوایی, گیاه لوبیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085172,
author = {شمسائی, فریناز and گنجعلی, علی and امجدی, الهام},
title = {تأثیر کلریدکلسیم بر صفات مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی و انباشت برخی عناصر در گیاه لوبیاقرمز رقم گلی ).L vulgaris Phaseolus)تحت تنش کلریدسدیم},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2021},
volume = {11},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-725X},
pages = {215--227},
numpages = {12},
keywords = {تنش شوری، شاخص پایداری غشاء، صفات ریشه و اندام هوایی، گیاه لوبیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کلریدکلسیم بر صفات مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی و انباشت برخی عناصر در گیاه لوبیاقرمز رقم گلی ).L vulgaris Phaseolus)تحت تنش کلریدسدیم
%A شمسائی, فریناز
%A گنجعلی, علی
%A امجدی, الهام
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2021

[Download]