بازیابی دانش و نظام های معنایی, دوره (7), شماره (25), سال (2021-1) , صفحات (67-95)

عنوان : ( پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو )

نویسندگان: اکرم فتحیان دستگردی , سید مهدی طاهری , اعظم صنعت جو , محسن کاهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی به منظور پیاده سازی روش داده های پیوندی در نظامهای کتابخانه ای)مانند کتابخانه های دیجیتال و فهرست های کتابخانهای(، و همچنین ارائه مؤلفه های مورد نیاز برای انجام این فرآیند است. در این مرحله به منظور ارائه نمونه ای کاربردی از تبدیل پیشینه های فراداده ای بر مبنای روش داده های پیوندی، تعداد 40 پیشینه فراداده ای از مجموع پیشینههای مربوط به خانواده کتابشناختی شاهنامه فردوسی، از فهرست کتابخانه ملی ایران به صورت هدفمند انتخاب و براساس روش داده های پیوندی تبدیل گردید و در نهایت، گراف آردی اِف آن ترسیم شد. در این پژوهش، پس از بررسی ساختار زبان آردی اِف و نحوه پیوندیافتنِ داده ها در روش داده های پیوندی، به تبیین مراحل پیادهسازی این روش در پیشینههای فراداده ای انتخابی پرداخته شد. این مراحل عبارت اند از: اختصاص یوآرآی؛ بازنمون آردی افِ موجودیت ها و روابط کتابشناختی؛ تبدیل نمونه هایی از پیشینه های فراداده ای براساس روش دادههای پیوند ی؛ ارائه کد »آردی اف/ایکس امال« حاصل از تبدیل یکی از پیشینه های فراداده ای براساس روش داده های پیوندی؛ و در نهایت، ایجاد گراف آردی اِف. پیوندهای برقرار شده در قالب نحوی »آردی اف/ایکس امال«، در مقایسه با قالب های کنونی، غنی تر، دقیق تر، جامعتر و ساختارمندتر هستند و با استفاده از روش داده های پیوندی، امکان پوشش انواع روابط کتابشناختی میان آثار وابسته فراهم می گردد. بنابراین به نظر می رسد کاربرد روش داده های پیوندی، می تواند تأثیرات قابل توجهی بر فرآیند توصیف و نمایش روابط و پیوندهای میان فراداده های کتابشناختی در نظام های کتابخانه ای داشته باشد.

کلمات کلیدی

, نظام های کتابخانهای, روش داده های پیوندی, چارچوب توصیف منبع) آردی اِف (, روابط کتابشناختی, فهرست کتابخانه ملی ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085178,
author = {فتحیان دستگردی, اکرم and سید مهدی طاهری and صنعت جو, اعظم and کاهانی, محسن},
title = {پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو},
journal = {بازیابی دانش و نظام های معنایی},
year = {2021},
volume = {7},
number = {25},
month = {January},
issn = {2476-387X},
pages = {67--95},
numpages = {28},
keywords = {نظام های کتابخانهای، روش داده های پیوندی، چارچوب توصیف منبع) آردی اِف (، روابط کتابشناختی، فهرست کتابخانه ملی ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو
%A فتحیان دستگردی, اکرم
%A سید مهدی طاهری
%A صنعت جو, اعظم
%A کاهانی, محسن
%J بازیابی دانش و نظام های معنایی
%@ 2476-387X
%D 2021

[Download]