میکروب شناسی مواد غذایی, دوره (8), شماره (1), سال (2021-6) , صفحات (45-57)

عنوان : ( بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر باکتری‌های عامل پوسیدگی سبزیجات )

نویسندگان: لیلا بندیان سفلا , محمد مقدم , معصومه بحرینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به ضایعات بالای پس از برداشت سبزیجات و محدودیت استفاده از قارچکش‌ها و آنتی باکتریال های شیمیایی، استفاده از ترکیبات طبیعی به عنوان جایگزین مواد سنتزی اهمیت زیادی یافته است. از این رو هدف از مطالعه حاضر، بررسی خاصیت ضدمیکروبی عصاره های اتانولی سه گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر روی 2 سویه باکتری Pectobacterium carotovorum و Pseudomonas aeruginosa بود که عامل اصلی پوسیدگی باکتریایی می باشند. اثر ضدمیکروبی عصاره ها با استفاده از تکنیک میکرو براث دایلوشن و با تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC)، حداقل غلظت کشندگی (MBC) و همچنین خاصیت سینرزیستی آنها با استفاده از روش رقت ردیابی اصلاح شده (Checkerboard Dilution Modified) (FIC) بررسی شد. حداقل غلظت بازدارندگی برای عصاره آویشن شیرازی علیــه بــاکتری های مـورد بررسـی بین 12/3 تا 25/6 میلی گرم در میلی لیتر، عصاره مریم گلی بنفش بین 12/3 تا 25 میلی گرم در میلی لیتر، و برای عصاره اناریجه 5/12 تا 25 میلی گرم در میلی لیتر بدست آمد. بین دو عصاره آویشن شیرازی و مریم گلی بنفش در حالت ترکیبی در باکتری P. carotovorum خاصیت آنتاگونیستی و در باکتری P. aeruginosa اثر افزایشی مشاهده شد. نتایج کاربرد توأم عصاره آویشن شیرازی و اناریجه و بررسی روش رقت ردیابی اصلاح شده (FIC) نشان داد که در باکتری P. carotovorum بین این دو عصاره اثر افزایشی و در باکتری P. aeruginosa خاصیت آنتاگونیستی وجود دارد. کاربرد توأم عصاره مریم گلی بنفش و اناریجه نشان داد که در باکتری های مورد بررسی بین این دو عصاره اثر افزایشی (0.54) وجود دارد. بررسی نتایج اثرات بازدارندگی عصاره ها نشان داد که در مجموع عصاره آویشن شیرازی خاصـیت ضـد باکتریـایی قوی تری نسبت به عصاره مریم گلی بنفش و اناریجه داشت و باکتری پکتوباکتریوم حساسیت بیشتری نسبت به سودوموناس از خود نشان داد. بررسی FIC نشان داد که در باکتری های مورد بررسی کاربرد توأم عصاره مریم گلی بنفش و اناریجه نتایج بهتری را از سایر عصاره های ترکیبی داشت.

کلمات کلیدی

, با توجه به ضایعات بالای پس از برداشت سبزیجات و محدودیت استفاده از قارچکش‌ها و آنتی باکتریال های شیمیایی, استفاده از ترکیبات طبیعی به عنوان جایگزین مواد سنتزی اهمیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085186,
author = {بندیان سفلا, لیلا and مقدم, محمد and بحرینی, معصومه},
title = {بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر باکتری‌های عامل پوسیدگی سبزیجات},
journal = {میکروب شناسی مواد غذایی},
year = {2021},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۳۴۵-۵۳۹X},
pages = {45--57},
numpages = {12},
keywords = {با توجه به ضایعات بالای پس از برداشت سبزیجات و محدودیت استفاده از قارچکش‌ها و آنتی باکتریال های شیمیایی، استفاده از ترکیبات طبیعی به عنوان جایگزین مواد سنتزی اهمیت زیادی یافته است. از این رو هدف از مطالعه حاضر، بررسی خاصیت ضدمیکروبی عصاره های اتانولی سه گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر روی 2 سویه باکتری Pectobacterium carotovorum و Pseudomonas aeruginosa بود که عامل اصلی پوسیدگی باکتریایی می باشند. اثر ضدمیکروبی عصاره ها با استفاده از تکنیک میکرو براث دایلوشن و با تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC)، حداقل غلظت کشندگی (MBC) و همچنین خاصیت سینرزیستی آنها با استفاده از روش رقت ردیابی اصلاح شده (Checkerboard Dilution Modified) (FIC) بررسی شد. حداقل غلظت بازدارندگی برای عصاره آویشن شیرازی علیــه بــاکتری های مـورد بررسـی بین 12/3 تا 25/6 میلی گرم در میلی لیتر، عصاره مریم گلی بنفش بین 12/3 تا 25 میلی گرم در میلی لیتر، و برای عصاره اناریجه 5/12 تا 25 میلی گرم در میلی لیتر بدست آمد. بین دو عصاره آویشن شیرازی و مریم گلی بنفش در حالت ترکیبی در باکتری P. carotovorum خاصیت آنتاگونیستی و در باکتری P. aeruginosa اثر افزایشی مشاهده شد. نتایج کاربرد توأم عصاره آویشن شیرازی و اناریجه و بررسی روش رقت ردیابی اصلاح شده (FIC) نشان داد که در باکتری P. carotovorum بین این دو عصاره اثر افزایشی و در باکتری P. aeruginosa خاصیت آنتاگونیستی وجود دارد. کاربرد توأم عصاره مریم گلی بنفش و اناریجه نشان داد که در باکتری های مورد بررسی بین این دو عصاره اثر افزایشی (0.54) وجود دارد. بررسی نتایج اثرات بازدارندگی عصاره ها نشان داد که در مجموع عصاره آویشن شیرازی خاصـیت ضـد باکتریـایی قوی تری نسبت به عصاره مریم گلی بنفش و اناریجه داشت و باکتری پکتوباکتریوم حساسیت بیشتری نسبت به سودوموناس از خود نشان داد. بررسی FIC نشان داد که در باکتری های مورد بررسی کاربرد توأم عصاره مریم گلی بنفش و اناریجه نتایج بهتری را از سایر عصاره های ترکیبی داشت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر باکتری‌های عامل پوسیدگی سبزیجات
%A بندیان سفلا, لیلا
%A مقدم, محمد
%A بحرینی, معصومه
%J میکروب شناسی مواد غذایی
%@ ۲۳۴۵-۵۳۹X
%D 2021

[Download]