مطالعات منابع انسانی, دوره (9), شماره (4), سال (2020-3) , صفحات (53-76)

عنوان : ( تأثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر یادگیری فردی: مطالعۀ نقش میانجی شبکه‌های اجتماعی و تسهیم دانش )

نویسندگان: مریم رجبی , امیر محمد فکور ثقیه , علیرضا خوراکیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: شبکه‌های اجتماعی بر پایۀ اعتماد گسترش یافته‌اند و می‌توانند با آسان‌سازی به اشتراک‌گذاری دانش به یادگیری فردی یاری رسانند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تسهیم دانش بر یادگیری انجام شده است. روش‌شناسی: این پژوهش از نگاه هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت جمع‌آوری داده‌ها پیمایشی است. جامعۀ آماری آن را معلمان مدارس متوسطه آموزش و پرورش مشهد که در شبکه‌های اجتماعی عضو هستند تشکیل می‌دهند که از میان آن‌ها 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. برای تحلیل داده‌ها نیز از معادلات ساختاری و نرم‌افزار اموس و اس پی اس اس استفاده شده است. یافته‌ها: اعتماد عاطفی و شناختی بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی تأثیر مثبت داشته‌اند. اثر مثبت کاربرد شبکه‌های اجتماعی بر تسهیم دانش و همچنین تأثیر مثبت تسهیم دانش بر یادگیری فردی تأیید شده است. نتیجه‌گیری: با افزایش اعتماد میان‌فردی می‌توان بستری مناسب برای ترویج استفاده از شبکه‌های اجتماعی، برای به اشتراک‌گذاری دانش در میان معلمان فراهم ساخت که نتیجۀ آن ارتقای کیفی نظام آموزشی در مدارس خواهد بود.

کلمات کلیدی

, اعتماد عاطفی, اعتماد شناختی, شبکه های اجتماعی , تسهیم دانش , آموزش و پرورش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085188,
author = {رجبی, مریم and فکور ثقیه, امیر محمد and خوراکیان, علیرضا},
title = {تأثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر یادگیری فردی: مطالعۀ نقش میانجی شبکه‌های اجتماعی و تسهیم دانش},
journal = {مطالعات منابع انسانی},
year = {2020},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {2783-0624},
pages = {53--76},
numpages = {23},
keywords = {اعتماد عاطفی- اعتماد شناختی- شبکه های اجتماعی - تسهیم دانش - آموزش و پرورش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر یادگیری فردی: مطالعۀ نقش میانجی شبکه‌های اجتماعی و تسهیم دانش
%A رجبی, مریم
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A خوراکیان, علیرضا
%J مطالعات منابع انسانی
%@ 2783-0624
%D 2020

[Download]