پژوهشنامه بیمه, دوره (36), شماره (142), سال (2021-8) , صفحات (69-100)

عنوان : ( راهبردهای مطلوب توسعه بیمه محصولات کشاورزی در بین کشاورزان خرده مالک (مطالعه موردی: دهستان تبادکان شهرستان مشهد) )

نویسندگان: مریم قاسمی , علیرضا داورزنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: بیمه محصولات کشاورزی، ابزار مدیریت ریسک برای تحقق اهداف تولید، مکانیزمی در ایجاد محیطی امن برای درآمد حاصل از تولید محصولات کشاورزی، حمایت از کشاورز در برابر حوادث خسارت زای طبیعی، تضمین کننده حیات تولید زراعی و حفظ سلامت، پایداری مکانیزم و اعتباررسانی در بخش کشاورزی است. مطالعه حاضر با توجه به آسیب پذیری بالای کشاورزان خرده مالک در مواجه با مخاطرات، به شناسایی و اولویت بندی راهبردهای مطلوب توسعه بیمه محصولات کشاورزی می پردازد. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه ای است. در این مطالعه از دو ابزار مدیریت استراتژیک SWOT و QSPM استفاده شد. براساس مطالعات میدانی و اسنادی، تعداد 15 مزیت و 23 محدودیت پیش روی گسترش بیمه محصولات کشاورزی در بین کشاورزان خرده مالک شناسایی و نظرات 160 نفر از کشاورزان دارا و فاقد بیمه، در قالب پرسشنامه در طیف پنج گزینه ای لیکرت سوال شد. یافته: با توجه به امتیاز نهایی در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی از دیدگاه کشاورزان دارای بیمه IFE=2.329, EFE=1.801، و از دیدگاه کشاورزان فاقد بیمه IFE=2.301, EFE=1.826, و از دیدگاه کلیه پاسخگویان IFE=2/313, EFE=1.812 بوده است. لذا به منظور گسترش بیمه کشاورزی در بین کشاورزان خرده مالک، استراتژی های «تدافعی» به عنوان استراتژی های بهینه شناسایی شد. در ادامه به کمک ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی راهبرد کانونی «تبیین علمی موانع توسعه بیمه کشاورزی و تقویت تحقیقات علمی درخصوص عوامل موثر بر پذیرش بیمه از سوی بهره برداران خرده مالک» با امتیاز 4.5 معرفی گردید. نتیجه گیری: ضرورت دارد با استفاده از راهبردهای ارائه شده و عملی نمودن پیشنهادهای اجرایی، نقاط ضعف کاهش و از تهدیدها جلوگیری نمود تا بتوان به توسعه هر چه بیشتر بیمه محصولات کشاورزی در میان کشاورزان خرده مالک دست یافت.

کلمات کلیدی

, بیمه, محصولات کشاورزی, خرده مالک, SOWT-QSPM, دهستان تبادکان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085193,
author = {قاسمی, مریم and داورزنی, علیرضا},
title = {راهبردهای مطلوب توسعه بیمه محصولات کشاورزی در بین کشاورزان خرده مالک (مطالعه موردی: دهستان تبادکان شهرستان مشهد)},
journal = {پژوهشنامه بیمه},
year = {2021},
volume = {36},
number = {142},
month = {August},
issn = {1735-6555},
pages = {69--100},
numpages = {31},
keywords = {بیمه، محصولات کشاورزی، خرده مالک، SOWT-QSPM، دهستان تبادکان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهبردهای مطلوب توسعه بیمه محصولات کشاورزی در بین کشاورزان خرده مالک (مطالعه موردی: دهستان تبادکان شهرستان مشهد)
%A قاسمی, مریم
%A داورزنی, علیرضا
%J پژوهشنامه بیمه
%@ 1735-6555
%D 2021

[Download]