حکمت اسلامی, دوره (7), شماره (4), سال (2021-3) , صفحات (81-106)

عنوان : ( تحلیل کثرت اسماء و صفات الهی در حکمت متعالیه )

نویسندگان: حجت اسعدی , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل نحوه سازگاری و انتشاء کثرت اسمائی و صفاتی از ذات واحد و بسیط حق‌تعالی، نخستین‌بار در حکمت متعالیه تبیین دقیق شده است. اما آیا می‌توان برداشت متعارف از کلام صدرالمتألهین مبنی بر انتزاع مفاهیم متعدد و متکثّر از ذات واحد و نیز حقیقی بودن اسماء و صفات را نظر نهایی وی دانست یا نه؟ با بررسی و تحلیل مبانی حکمت صدرایی، این نتیجه به‌دست می‌آید که نه می‌توان انتزاع مفاهیم متکثر را از ذات حق‌تعالی در عین پذیرش بسیط الحقیقه بودن و وحدت حقه حقیقیه خداوند پذیرفت و نه می‌توان اسماء و صفات را به نحو منحاز حقایق عینی دانست و در عین حال قائل به عینیت ذات و صفات و مستجمع جمیع کمالات و کل الاشیاء بودن حضرت حق نیز شد. راه حل رفع این تعارض، ارائه نظریه «کثرت تحلیلی اسماء و صفات» است که بر اساس آن، چون وجود و موجود منحصر در ذات واحدی است که واجد جمیع کمالات نامتناهی وجودی است، این کمالات ـ که از آنها تعبیر به صفات می‌شود ـ از «تحلیل وجود» به‌دست می‌آید و بر وجود حمل می‌گردد. در این رویکرد، بر خلاف نظریه انتزاع که در آن منتزع و منتزع منه (هردو) اصیل هستند، منتزع اعتباری و منتزع منه اصیل است و منطق حاکم بر رابطه ذات و صفات، نفی عینیت در عین نفی غیریت می‌باشد.

کلمات کلیدی

, اسماء و صفات الهی, تحلیلی بودن اسماء و صفات , حکمت متعالیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085198,
author = {اسعدی, حجت and جوارشکیان, عباس and حسینی, سیدمرتضی},
title = {تحلیل کثرت اسماء و صفات الهی در حکمت متعالیه},
journal = {حکمت اسلامی},
year = {2021},
volume = {7},
number = {4},
month = {March},
issn = {2423-5105},
pages = {81--106},
numpages = {25},
keywords = {اسماء و صفات الهی- تحلیلی بودن اسماء و صفات - حکمت متعالیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل کثرت اسماء و صفات الهی در حکمت متعالیه
%A اسعدی, حجت
%A جوارشکیان, عباس
%A حسینی, سیدمرتضی
%J حکمت اسلامی
%@ 2423-5105
%D 2021

[Download]