آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (15), شماره (27), سال (2021-2) , صفحات (119-140)

عنوان : ( عدم مرز میان مجرد و مادی در تفکر صدرایی )

نویسندگان: فرزانه رنجبرزاده , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مباحث مهم فلسفی، بحث از موجود «مجرد و مادی» است. ارائه تعریفی دقیق از «مجرد» و «مادی»، اثبات وجود آن‌ها، بیان انواعشان و ارتباط میان مجرد و مادی، از دغدغه‌های مهم فلاسفه به شمار می‌رود. در این نوشتار، تلاش شده است تعریف و تحلیلی دقیق از ماهیت و ویژگی‌های موجودات مجرد و مادی و نظر ویژه ملاصدرا در باب نحوه ارتباط مجرد و مادی به دقت مورد بررسی قرار گیرد. نگارندگان با استناد به آموزه تشکیک وجود در حکمت متعالیه، سعی بر اثبات این مطلب داشته‌اند که در تفکر صدرایی نمی‌توان و نباید مرز مشخص و قاطعی مانند مشاییان، میان مجرد و مادی قائل گردید؛ زیرا مجرد و مادی و احکام و ویژگی‌های وجودی هر یک، بازگشت به مراتب شدت و ضعف در حقیقت واحد هستی داشته و همان طور که در نظام تشکیکی هستی، انفصال وجودی قابل فرض نیست، میان مجرد و مادی نیز علی‌رغم تباین ماهوی، مرز قاطع و پررنگ وجودی نمی‌توان قائل شد.

کلمات کلیدی

, مجرد, مادی, تجرد, تشکیک وجودی, ملاصدرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085199,
author = {رنجبرزاده, فرزانه and جوارشکیان, عباس and حسینی, سیدمرتضی},
title = {عدم مرز میان مجرد و مادی در تفکر صدرایی},
journal = {آموزه های فلسفه اسلامی},
year = {2021},
volume = {15},
number = {27},
month = {February},
issn = {2251-9386},
pages = {119--140},
numpages = {21},
keywords = {مجرد; مادی; تجرد; تشکیک وجودی; ملاصدرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عدم مرز میان مجرد و مادی در تفکر صدرایی
%A رنجبرزاده, فرزانه
%A جوارشکیان, عباس
%A حسینی, سیدمرتضی
%J آموزه های فلسفه اسلامی
%@ 2251-9386
%D 2021

[Download]