پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (36), شماره (4), سال (2021-7) , صفحات (1081-1112)

عنوان : ( Extraction of Effective Textual and Semantic Features in Learning to Rank for Web Document Retrieval )

نویسندگان: محدثه محجوب , فائزه انسان , ساناز کشوری , پرستو جعفرزاده , محمدامین کیوان زاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با ظهور وب معنایی، تعریف و استفاده از ویژگی‌های معنایی در الگوریتم‌های یادگیری رتبه‌بندی هم مطرح شده است. یک چالش مهم در این زمینه عدم استفاده از ویژگی‌های جامع و همچنین، عدم ترکیب کامل از ویژگی‌های متنی و معنایی است. در این مقاله، با تعریف ویژگی‌های معنایی جدید در چهار دستة ویژگی‌های مبتنی بر گراف و پایگاه دانش، ویژگی‌های مبتنی بر تکرار موجودیت، ویژگی‌های مبتنی بر فیلدهای متنی، و ویژگی‌های مبتنی بر نمایش برداری کلمات و متون به این چالش پاسخ داده شده است. جهت ارزیابی از مجموعة دادة MQ-2007 متعلق به LETOR4، که حاوی ویژگی‌های متنی آماده است، و شش الگوریتم یادگیری رتبه‌بندی استاندارد استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می‌دهد که ویژگی‌های معنایی و نیز ترکیب آنها با ویژگی‌های متنی باعث بهبود 50 درصدی نسبت به استفاده از تنها ویژگی‌های متنی می‌شوند. در انتها، از یک الگوریتم انتخاب ویژگی برای انتخاب بهترین ویژگی‌های معنایی استفاده شده که منجر به بهبود 7 درصدی نسبت به الگوریتم‌های رتبه‌بندی بدون انتخاب ویژگی شده است.

کلمات کلیدی

, یادگیری رتبه‌بندی, ویژگی‌های معنایی, بازیابی اسناد وب, داده‌های پیوندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085203,
author = {محجوب, محدثه and انسان, فائزه and کشوری, ساناز and پرستو جعفرزاده and کیوان زاد, محمدامین},
title = {Extraction of Effective Textual and Semantic Features in Learning to Rank for Web Document Retrieval},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2021},
volume = {36},
number = {4},
month = {July},
issn = {2251-8223},
pages = {1081--1112},
numpages = {31},
keywords = {یادگیری رتبه‌بندی، ویژگی‌های معنایی، بازیابی اسناد وب، داده‌های پیوندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Extraction of Effective Textual and Semantic Features in Learning to Rank for Web Document Retrieval
%A محجوب, محدثه
%A انسان, فائزه
%A کشوری, ساناز
%A پرستو جعفرزاده
%A کیوان زاد, محمدامین
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2021

[Download]