علوم پیراپزشکی و توانبخشی, دوره (10), شماره (4), سال (2022-2) , صفحات (20-29)

عنوان : ( تاثیر یک دوره ماساژ کوتاه مدت بر فشار کف پایی در حین راه رفتن و شدت درد زنان مبتلا به کمردرد مزمن ‏ناشی از فتق دیسک کمری )

نویسندگان: فوزیه کاظم محسن الهماشی , ناهید خوشرفتاریزدی , علی اکبر هاشمی جواهری , مریم باقری محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف:فتق دیسک کمری یکی از انواع کمردرد است که می تواند باعث اسپاسم عضلات، تغییر در راه رفتن و در نهایت منجر به ناتوانی و افت کیفیت زندگی فرد شود. ماساژ از مداخله های موثر در کاهش درد در مبتلایان به کمر درد و فتق دیسک می باشد. بنابراین در این مطالعه تاثیر ماساژ حاد بر کاهش درد و به دنبال آن تغییرات فشار کف پایی در هر جلسه مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: در این مطالعه 14 زن مبتلا به کمردرد ناشی از فتق دیسک کمری با دامنه سنی 35 تا 45 با نمایه توده بدنی 25 تا 30کیلوگرم بر متر مربع 5 جلسه ماساژ دریافت کردند و در پایان هر جلسه، فشار کف پایی و شدت درد ارزیابی شد. یافته ها: نتایج نشان دهنده کاهش معنادار در درد پس از پنج جلسه ماساژ بود (0/05>p). بین جلسات ماساژ نیز تفاوت متغیرها معنادار بود (0/05>p). میزان کاهش درد در جلسات اول بیشتر بود. فشار کف پایی در حین راه رفتن پس از پنج جلسه ماساژ فقط در پای راست بهبود معناداری داشت (0/05>p). اما تفاوت معناداری بین جلسات ماساژ در هیچ یک از پاها مشاهده نشد (0/05

کلمات کلیدی

, ماساژ , فشار کف پایی, ناتوانی عملکردی, شدت درد, فتق دیسک کمری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085205,
author = {الهماشی, فوزیه کاظم محسن and خوشرفتاریزدی, ناهید and هاشمی جواهری, علی اکبر and باقری محمودی, مریم},
title = {تاثیر یک دوره ماساژ کوتاه مدت بر فشار کف پایی در حین راه رفتن و شدت درد زنان مبتلا به کمردرد مزمن ‏ناشی از فتق دیسک کمری},
journal = {علوم پیراپزشکی و توانبخشی},
year = {2022},
volume = {10},
number = {4},
month = {February},
issn = {2322-5238},
pages = {20--29},
numpages = {9},
keywords = {ماساژ ، فشار کف پایی، ناتوانی عملکردی، شدت درد، فتق دیسک کمری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر یک دوره ماساژ کوتاه مدت بر فشار کف پایی در حین راه رفتن و شدت درد زنان مبتلا به کمردرد مزمن ‏ناشی از فتق دیسک کمری
%A الهماشی, فوزیه کاظم محسن
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A باقری محمودی, مریم
%J علوم پیراپزشکی و توانبخشی
%@ 2322-5238
%D 2022

[Download]