بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (13), شماره (4), سال (2022-2) , صفحات (723-738)

عنوان : ( بررسی کاربرد گوگرد و کودهای زیستی بر شاخص‌های رشدی، روند ﺟﺬب و ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف نور نخود (Cicer arietinum L.) )

نویسندگان: جعفر نباتی , احمد نظامی , افسانه یوسفی , احسان اسکوئیان , آرمین اسکوئیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ، روند جذب و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻮر از جمله ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﮐﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ﺟﺬب ﺷﺪه، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺆﺛﺮ است. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ شاخص‌های رشدی، روند ﺟﺬب و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف نور، آزمایشی در سال زراعی 1398-1397 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به‌صورت بلوک کامل تصادفی، با ده تیمار کودی شامل: 1- گوگرد پاستیلی(Spa)، 2- گوگرد پودری(Spow)، 3- گوگرد پاستیلی به همراه باکتری‌های اکسیدکننده گوگرد(Spa+SOB)، 4- گوگرد پاستیلی به همراه باکتری‌های اکسیدکننده گوگرد، باکتری‌های آزاد زی تثبیت‌کننده نیتروژن ، باکتری‌های حل‌کننده فسفات و باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم(Spa+SOB NFB+PSB+KSB)، 5- گوگرد پودری به همراه باکتری‌های اکسیدکننده گوگرد(Spow+SOB)، 6- گوگرد پودری به همراه باکتری‌های اکسیدکننده گوگرد، باکتری‌های آزادزی تثبیت‌کننده نیتروژن، باکتری‌های حل‌کننده فسفات و باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم(Spow+SSB+NFB+PSB+KSB) 7- باکتری‌های اکسیدکننده گوگرد، باکتری‌های آزاد زی تثبیت‌کننده نیتروژن، باکتری‌های حل‌کننده فسفات و باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم(SOB NFB+PSB+KSB)، 8- باکتری‌های آزاد زی تثبیت‌کننده نیتروژن، باکتری‌های حل‌کننده فسفات و باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم(NFB+PSB+KSB)، 9- باکتری‌های اکسیدکننده گوگرد(SOB) و 10- شاهد در سه تکرار اجرا شد. و صفات و ویژگی‌هایی از قبیل شاخص سطح برگ، ماده خشک تجمعی، مقدار نور جذب شده و کارایی مصرف نور نخود اندازه‌گیری شد. تیمارهای باکتریایی به مقدار 5 لیتر در هکتار با توجه به اندازه کرت‌های مورد نظر اعمال شد. مقدار دقیق مصرف تیمارهای باکتریایی در کرت‌های مربوطه محاسبه و طی سه مرحله از تیمارهای باکتریایی استفاده شد (در زمان کاشت به‌صورت بذرمال کردن بذور، همراه با دومین آبیاری و قبل از مرحله گل‌دهی). همچنین مقدار مصرف کود گوگرد 2500 کیلوگرم در هکتار بود. مقدار دقیق مصرف کود گوگرد در کرت‌های مربوطه محاسبه و قبل از کاشت اعمال شدند. نتایج نشان داد بیشترین شاخص سطح برگ در تیمار Spa+SSB+NFB+PSB+KSB به دست آمد که نسبت به شاهد 29 درصد برتری داشت. همچنین بیشترین ماده خشک تجمعی و سرعت رشد محصول در تیمار Spow+SSB+NFB+PSB+KSB بود که نسبت به شاهد 31 و 14 درصد افزایش داشت. حداکثر تابش جذب شده متناسب با زمان وقوع بیشترین شاخص سطح برگ نخود بود، پس از آن به دلیل کاهش شاخص سطح برگ تا انتهای دوره رشد کسر تابش جذب شده نور روند کاهشی در پیش گرفت. همچنین بیش‌ترین ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﻮر در تیمار Spa+SSB+NFB+PSB+KSB بود (R2=0.91**) که نسبت به شاهد 18 درصد برتری داشت. به‌طور کلی نتایج نشان داد شاخص سطح برگ بالاتر سبب استفاده مؤثرتر از نور تابیده به کانوپی و جذب‌شده توسط برگ‌های نخود درنتیجه افزایش کارایی مصرف نور و ماده خشک گردید.

کلمات کلیدی

, تری اکسیدکننده گوگرد, باکتری تثبیت‌کننده نیتروژن, شاخص سطح برگ, ماده خشک تجمعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085207,
author = {نباتی, جعفر and نظامی, احمد and یوسفی, افسانه and احسان اسکوئیان and اسکوئیان, آرمین},
title = {بررسی کاربرد گوگرد و کودهای زیستی بر شاخص‌های رشدی، روند ﺟﺬب و ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف نور نخود (Cicer arietinum L.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2022},
volume = {13},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-7713},
pages = {723--738},
numpages = {15},
keywords = {تری اکسیدکننده گوگرد، باکتری تثبیت‌کننده نیتروژن، شاخص سطح برگ، ماده خشک تجمعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کاربرد گوگرد و کودهای زیستی بر شاخص‌های رشدی، روند ﺟﺬب و ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف نور نخود (Cicer arietinum L.)
%A نباتی, جعفر
%A نظامی, احمد
%A یوسفی, افسانه
%A احسان اسکوئیان
%A اسکوئیان, آرمین
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2022

[Download]