مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی, دوره (10), شماره (37), سال (2021-3) , صفحات (138-158)

عنوان : ( نقش ساختار های حکمرانی ملی در سیاستگذاری ارتقاء سلامت عمومی؛ مطالعه موردی کشورهای منطقه نوردیک )

نویسندگان: آرش بیداله خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاستگذاری ارتقای سلامت عمومی از جمله حوزه های مهم سیاستگذاری عمومی در کشورهای مختلف است. جهت گیری سیاسی و ساختار نظام حکمرانی ارتباط مستقیمی با کیفیت نظام سلامت عمومی کشورهای مختلف و متعاقباً درجۀ توسعۀ آنها دارد. درجۀ مسئولیت پذیری سیاسی- اجتماعی دولتها و شهروندان در رابطه با سلامت عمومی در کشورهای مختلف متفاوت است. بر همین مبنا، هدف اصلی این پژوهش شناسایی نقش و جهت گیری ساختارهای حکمرانی در کشورهای نوردیک (دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ) و تاثیر آن بر نظام سیاستگذاری ارتقاء سلامت عمومی در رابطه با درجه بندی مسئولیت پذیری دولت- شهروندان است. سوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا کشورهای نوردیک در سیاستگذاری ارتقای سلامت عمومی، جهت گیری سیاسی- ایدئولوژیک مشترکی دارند؟ مقاله بر این امر تاکید می کند که چهار کشور منطقۀ نوردیک هر کدام رویکردهای سیاسی و سیاستی متفاوتی را در این زمینه طرح ریزی کرده اند که در برخی مسائل اشتراکات و در برخی موارد افتراقاتی دارند. پژوهش بر مبنای روش واکاوی توصیفی- کتابخانه ای این رویکردها را توضیح می دهد و در نهایت بر مبنای خروجی و نتایج پژوهش و تجربیات کشورهای نوردیک، برخی توصیه های سیاستی برای بهبود نظام سیاستگذاری سلامت عمومی و درمان در جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, ارتقاءسلامت, سیاستگذاری عمومی, ساخت حکمرانی, کشورهای نوردیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085217,
author = {بیداله خانی, آرش},
title = {نقش ساختار های حکمرانی ملی در سیاستگذاری ارتقاء سلامت عمومی؛ مطالعه موردی کشورهای منطقه نوردیک},
journal = {مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی},
year = {2021},
volume = {10},
number = {37},
month = {March},
issn = {2538-5038},
pages = {138--158},
numpages = {20},
keywords = {ارتقاءسلامت، سیاستگذاری عمومی، ساخت حکمرانی، کشورهای نوردیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ساختار های حکمرانی ملی در سیاستگذاری ارتقاء سلامت عمومی؛ مطالعه موردی کشورهای منطقه نوردیک
%A بیداله خانی, آرش
%J مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
%@ 2538-5038
%D 2021

[Download]