آب و فاضلاب, دوره (32), شماره (1), سال (2021-3) , صفحات (27-40)

عنوان : ( رتبه‌بندی روش‌های فرهنگ‌سازی مصرف بهینه خانگی آب در کلان‌شهرها با استفاده از مدل تلفیقی Grey-AHP و Grey-TOPSIS )

نویسندگان: محسن کدخدایی , محمدرضا جعفرزاده , علی عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدود بودن منابع آب از یک سو و افزایش تقاضای مصارف خانگی آب در اثر رشد جمعیت شهری از سوی دیگر، تأمین آب موردنیاز شهروندان در کلان‌شهرها را با مشکل مواجه کرده است. بنابراین ضروری است با استفاده از راهکارهای مدیریت و کنترل مصرف، میزان مصارف خانگی آب در کلان‌شهرها کاهش داده شود. با درک این ضرورت، اصلاح الگوی مصرف آب در کلان‌شهرها می‌تواند به‌عنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای عملیاتی، مدنظر قرار گیرد. نخستین گام در این راستا، فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه آب در میان شهروندان و مشترکان آب شهری است. از جمله کاربردی‌ترین شیوه‌های فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب در کلان‌شهرها می‌توان به تبلیغات رسانه‌ای، برگزاری دوره‌های آموزشی برای شهروندان، برگزاری دوره‌های آموزشی در مدارس، توزیع بروشورهای آموزشی در بین مشترکان آب شهری و استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی اشاره کرد. هدف از انجام این پژوهش، رتبه‌بندی شیوه‌های ذکر شده برای تغییر رفتار مصرف آب شهروندان است. ارزیابی و رتبه‌بندی انجام شده در این پژوهش با استفاده از روش تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی خاکستری (Grey-AHP) و روش تاپسیس خاکستری (Grey-TOPSIS) انجام شد. در این پژوهش، کلان‌شهر مشهد به‌عنوان مطالعه موردی پژوهش انتخاب شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده، تبلیغات رسانه‌ای و استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی مشترکاً به‌عنوان مناسب‌ترین شیوه‌های فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب در شهر مشهد شناخته شدند. شیوه‌های توزیع بروشورهای آموزشی، آموزش در مدارس و برگزاری دوره‌های آموزشی برای شهروندان نیز به‌ترتیب در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند. شیوه‌های فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب که استفاده از آنها سهولت بیشتری دارد، مناسب‌تر بوده و تأثیر بیشتری بر کاهش مصرف آب دارند.

کلمات کلیدی

, الگوی مصرف, مصارف خانگی آب, مشهد, روش تحلیل سلسله مراتبی خاکستری, روش تاپسیس خاکستری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085222,
author = {کدخدایی, محسن and جعفرزاده, محمدرضا and عباسی, علی},
title = {رتبه‌بندی روش‌های فرهنگ‌سازی مصرف بهینه خانگی آب در کلان‌شهرها با استفاده از مدل تلفیقی Grey-AHP و Grey-TOPSIS},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2021},
volume = {32},
number = {1},
month = {March},
issn = {1024-5936},
pages = {27--40},
numpages = {13},
keywords = {الگوی مصرف، مصارف خانگی آب، مشهد، روش تحلیل سلسله مراتبی خاکستری، روش تاپسیس خاکستری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رتبه‌بندی روش‌های فرهنگ‌سازی مصرف بهینه خانگی آب در کلان‌شهرها با استفاده از مدل تلفیقی Grey-AHP و Grey-TOPSIS
%A کدخدایی, محسن
%A جعفرزاده, محمدرضا
%A عباسی, علی
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2021

[Download]