مطالعات ترجمه قرآن و حدیث, دوره (7), شماره (14), سال (2021-3) , صفحات (191-218)

عنوان : ( بررسی فاعل بودن مضاف‌الیه در عبارت ﴿ذکر الله﴾ در آیه 28 سوره رعد و واکاوی نظرات مفسران و مترجمان پیرامون آن )

نویسندگان: محمدرضا مزرعی فراهانی , عباس اسمعیلی زاده , مرتضی ایروانی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از ساختارهای نحوی که نقشی مهم در فهم صحیح مقصود آیات دارد، اضافه‌ مصدر است. از جمله نقش‌هایی که مصدر به آن‌ها اضافه می‌شود، فاعل و مفعول‌به است و گاهی در تشخیص این‌که مصدر به فاعل اضافه شده یا به مفعول‌به اختلاف‌نظر وجود دارد. در این مقاله، اضافه‌ مصدر «ذکر» به «الله» در آیه‌ 28 سوره رعد بررسی شده و اثبات شده که در کنار نظر رایج، مضاف‌الیه در «ذکر الله» می‌تواند فاعل نیز باشد. برای دستیابی به نتیجه، ابتدا بررسی لغوی واژه‌ «ذکر» انجام شده، سپس نظرات مفسران، دسته‌بندی و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و پس از آن به بررسی 20 ترجمه از ترجمه‌های مهم قرآن کریم ذیل آیه‌ 28 سوره‌ رعد پرداخته شده است. اکثر قریب به اتفاق مفسران و مترجمان، قائل به مفعول‌به بودن «الله» در عبارت «ذکر الله» بوده‌اند. در ادامه‌ مقاله، ادله‌ای در اثبات فاعل بودن «الله» ارائه شده و سپس «معنای این‌که خداوند بنده را ذکر کند» تبیین شده است. از جمله دستاورد این جستار این است که در عبارت «ذکر الله» می‌توان مضاف‌الیه را فاعل نیز دانست و به مفاهیم شایان توجهی دست یافت. البته فاعل دانستن مضاف‌الیه به معنای نفی مفعول‌به بودن آن نیست؛ بلکه می‌توان آن را هم‌زمان، هم در معنای فاعل و هم در معنای مفعول‌به فهمید.

کلمات کلیدی

, آیه 28 سوره رعد, ذکر الله, اضافه مصدر به مفعول, اضافه مصدر به فاعل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085224,
author = {مزرعی فراهانی, محمدرضا and اسمعیلی زاده, عباس and ایروانی نجفی, مرتضی},
title = {بررسی فاعل بودن مضاف‌الیه در عبارت ﴿ذکر الله﴾ در آیه 28 سوره رعد و واکاوی نظرات مفسران و مترجمان پیرامون آن},
journal = {مطالعات ترجمه قرآن و حدیث},
year = {2021},
volume = {7},
number = {14},
month = {March},
issn = {2423-3757},
pages = {191--218},
numpages = {27},
keywords = {آیه 28 سوره رعد، ذکر الله، اضافه مصدر به مفعول، اضافه مصدر به فاعل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فاعل بودن مضاف‌الیه در عبارت ﴿ذکر الله﴾ در آیه 28 سوره رعد و واکاوی نظرات مفسران و مترجمان پیرامون آن
%A مزرعی فراهانی, محمدرضا
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%J مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
%@ 2423-3757
%D 2021

[Download]