پژوهشنامه اقتصادی, شماره (77), سال (2020-9) , صفحات (103-128)

عنوان : ( اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر تعداد شرکت‌های فعال در فضای کسب و کار ایران )

نویسندگان: وحید دهباشی , هادی اسماعیل پورمقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دورههای اخیر به منظور حل مشکلات اقتصادی جوامع در سطح کلان، بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. فضای کسب و کار شامل عوامل خارج از کنترل بنگاه ها است که بر عملکرد بنگاههای اقتصادی تاثیرگذار است. این مفهوم در ده ه های اخیر مورد توجه کشورها و نهادهای بینالمللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست گذاری های کلان کشورها به بهبود فضای کسب و کار اختصاص یافته است. از این رو، این مطالعه به بررسی اثر بیثباتی برخی شاخصهای کلان اقتصادی بر تعداد شرکتهای فعال در فضای کسب و کار ایران میپردازد. نتایج در چارچوب روش همجمعی و مدل خودرگرسیون برداری نشا ن می دهد که کیفیت محیط اقتصادی، فیزیکی و انسانی بر تعداد شرکتهای فعال در فضای کسب و کار ایران اثر میگذارد. به بیان دیگر در بلندمدت، افزایش بیثباتی در شاخصهای کلان اقتصادی به عنوان نماگر کیفیت محیط اقتصادی، موجب کاهش تعداد شرکتهای فعال می شود. همچنین شاخصهای توسعه انسانی و سرمایه فیزیکی به عنوان نماگرهای کیفیت محیط انسانی و فیزیکی، تاثیر معنادار و مثبتی بر افزایش تعداد شرکتها دارند. بنابراین در جهت گسترش شرکتهای فعال در فضای کسب و کار، ضروری است دولت با اتخاذ برنامهریزیهای دقیق برای افزایش کیفیت محیط مؤثر بر آن به ویژه ثبات اقتصاد و اجرای متعهدانه آن گام بردارد

کلمات کلیدی

, فضای کسب و کار, بی ثباتی, VAR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085249,
author = {وحید دهباشی and اسماعیل پورمقدم, هادی},
title = {اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر تعداد شرکت‌های فعال در فضای کسب و کار ایران},
journal = {پژوهشنامه اقتصادی},
year = {2020},
number = {77},
month = {September},
issn = {1735-210x},
pages = {103--128},
numpages = {25},
keywords = {فضای کسب و کار، بی ثباتی، VAR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر تعداد شرکت‌های فعال در فضای کسب و کار ایران
%A وحید دهباشی
%A اسماعیل پورمقدم, هادی
%J پژوهشنامه اقتصادی
%@ 1735-210x
%D 2020

[Download]