علوم و تکنولوژی محیط زیست, دوره (22), شماره (10), سال (2021-1) , صفحات (135-145)

عنوان : ( برآورد تمایل به پرداخت مالیات زیست‌محیطی بر بنزین با روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM) در شهر مشهد )

نویسندگان: زهرا اربابی , هادی اسماعیل پورمقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مینه و هدف: افزایش آگاهی و نگرانی در مورد آسیب­های زیست­محیطی موجب شده است جوامع برای رفع این مشکل راهکارهایی اتخاذ نمایند. وضع مالیات بر انتشار آلاینده­ها یکی از راهکارهایی است که برای دستیابی به برخی از اهداف زیست­محیطی و دفع آلودگی توسط اقتصاددانان توصیه می­شود. هدف این پژوهش برآورد تمایل به پرداخت مالیات زیست محیطی بر بنزین در شهر مشهد می­باشد. روش بررسی: در این تحقیق برای اندازه­گیری تمایل به پرداخت افراد برای کالاها و خدمات زیست محیطی از روش ارزش­گذاری مشروط (CVM) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، خودروهای بنزین­سوز شهر مشهد در سال 1396 بوده است که با توجه به عدم اطلاع دقیق از تعداد خودروها، تعداد جامعه، نامحدود در نظر گرفته شده است. حجم نمونه برابر 500 نفر راننده خودرو است که با روش نمونه­گیری تصادفی ساده از میان افراد جامعه انتخاب شده­اند. یافته­ها: نتایج حاکی از آن است که حدود 77 درصد از کل پاسخگویان تمایل به پرداخت مالیات آلودگی هوای شهر را دارند؛ در مقابل حدود 20 درصد از افراد، حاضر نیستند هیچ­گونه مبلغی تحت عنوان مالیات بر آلودگی هوا پرداخت نمایند. حدود 3 درصد نیز در قبال تمایل به پرداخت، خوداظهاری نداشته­اند. بحث و نتیجه­گیری: مطابق با نتایج تحقیق، باورهای زیست محیطی اثر مثبتی بر تمایل به پرداخت مالیات بنزین دارد؛ از این رو، قبل از اقدام به برنامه­ریزی برای اخذ این نوع مالیات، پیشنهاد می­شود زمینه­های فرهنگی و اطلاع­رسانی جهت شفاف­سازی ضرورت وجود مالیات­های زیست­محیطی ایجاد شود.

کلمات کلیدی

, تمایل به پرداخت, ارزشگذاری مشروط, مالیات زیستمحیطی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085250,
author = {زهرا اربابی and اسماعیل پورمقدم, هادی},
title = {برآورد تمایل به پرداخت مالیات زیست‌محیطی بر بنزین با روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM) در شهر مشهد},
journal = {علوم و تکنولوژی محیط زیست},
year = {2021},
volume = {22},
number = {10},
month = {January},
issn = {1563-4809},
pages = {135--145},
numpages = {10},
keywords = {تمایل به پرداخت، ارزشگذاری مشروط، مالیات زیستمحیطی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد تمایل به پرداخت مالیات زیست‌محیطی بر بنزین با روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM) در شهر مشهد
%A زهرا اربابی
%A اسماعیل پورمقدم, هادی
%J علوم و تکنولوژی محیط زیست
%@ 1563-4809
%D 2021

[Download]