پژوهشنامه اقتصادی, دوره (19), شماره (72), سال (2019-6) , صفحات (185-204)

عنوان : ( رهیافتی نوین در تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمد بامنی مقدم , مصطفی پورعلیزاده جوبجارکلی , هادی اسماعیل پورمقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله، تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور ابتدا در قالب یک مساله مدیریت مالی، قرارداد مدیریت ریسکی برای سهام معرفی می‌شود که زیان حاصل از ریسک را حداقل کند و در ادامه با مدلبندی ریاضی، این نتیجه حاصل میشود که جهت رسیدن به یک مدیریت کارآمد برای ریسک سهام، تنها لازم است که قراردادهای چند لایه و یا به طور معادل اختیارهای خرید اروپایی به درستی قیمتگذاری شوند. از این رو، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام با قیمتگذاری صحیح اختیارهای خرید اروپایی تعیین می‌شود. بررسی بیشتر این موضوع با دادههای سهام منتخب بورس اوراق بهادار تهران و اجرای الگوریتم پیشنهادی نشان میدهد میزان بهینه قرارداد بیمه سهام حاصل از این رویکرد، براساس درصدی از قیمت اولیه سهام است که تابعی از نوسان بازده سهام نیز است به طوری که با نوسان بیشتر سهام، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام افزایش مییابد.

کلمات کلیدی

قرارداد بیمه سهام مدیریت ریسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085253,
author = {محمد بامنی مقدم and مصطفی پورعلیزاده جوبجارکلی and اسماعیل پورمقدم, هادی},
title = {رهیافتی نوین در تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {پژوهشنامه اقتصادی},
year = {2019},
volume = {19},
number = {72},
month = {June},
issn = {1735-210x},
pages = {185--204},
numpages = {19},
keywords = {قرارداد بیمه سهام مدیریت ریسک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رهیافتی نوین در تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
%A محمد بامنی مقدم
%A مصطفی پورعلیزاده جوبجارکلی
%A اسماعیل پورمقدم, هادی
%J پژوهشنامه اقتصادی
%@ 1735-210x
%D 2019

[Download]