حسابداری مدیریت, دوره (10), شماره (35), سال (2018-3) , صفحات (57-66)

عنوان : ( بررسی نوسانات ناگهانی ارزش سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با تکیه بر ترجیحات سرمایه گذاران و کیفیت اطلاعات حسابداری )

نویسندگان: محمد خیری , هادی اسماعیل پورمقدم , وحید دهباشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تمایلات سرمایه­گذاران و کیفیت اطلاعات حسابداری بر نوسانات ناگهانی ارزش بازار سهام است. جامعه مورد نظر پژوهش، شرکت­هایی با عضویت در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393-1383 بوده است. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل لوجیت صورت گرفته است. نتایج نشان می­دهد کیفیت اطلاعات حسابداری و تمایلات سرمایه­گذاران اثر مثبت و معناداری بر نوسانات ناگهانی ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارند. به­علاوه کارایی پیش­بینی نوسانات ناگهانی ارزش بازار سهام با استفاده از تجزیه و تحلیل روش پانل لوجیت بیانگر این است که دو عامل کیفیت اطلاعات و تمایلات سرمایه­گذاران می­تواند پیش­بینی مناسبی از آن طی دوره­های آتی ارائه دهد.

کلمات کلیدی

تمایلات سرمایه گذاران کیفیت اطلاعات حسابداری نوسانات ناگهانی ارزش سهام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085257,
author = {محمد خیری and اسماعیل پورمقدم, هادی and وحید دهباشی},
title = {بررسی نوسانات ناگهانی ارزش سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با تکیه بر ترجیحات سرمایه گذاران و کیفیت اطلاعات حسابداری},
journal = {حسابداری مدیریت},
year = {2018},
volume = {10},
number = {35},
month = {March},
issn = {2228-5938},
pages = {57--66},
numpages = {9},
keywords = {تمایلات سرمایه گذاران کیفیت اطلاعات حسابداری نوسانات ناگهانی ارزش سهام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نوسانات ناگهانی ارزش سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با تکیه بر ترجیحات سرمایه گذاران و کیفیت اطلاعات حسابداری
%A محمد خیری
%A اسماعیل پورمقدم, هادی
%A وحید دهباشی
%J حسابداری مدیریت
%@ 2228-5938
%D 2018

[Download]