پژوهش های سیاسی جهان اسلام, دوره (6), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (101-119)

عنوان : ( تجزیه و تحلیل تأثیر بی ثباتی سیاسی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بر تجارت بین الملل )

نویسندگان: ولی اله درینی , هادی اسماعیل پورمقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر همگان آشکار است که عملکرد اقتصادی و ساختار سیاسی جامعه دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می­باشند؛ به طوری که موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی وابسته به عملکرد اقتصاد می­باشد. از سوی دیگر عملکرد اقتصاد هم در مرحله تدوین و تکوین سیاست­های اقتصادی و هم در مرحله اجرا وابسته به ماهیت و کیفیت ساختار سیاسی می­باشد. عملکرد کشور در تجارت بین­الملل و تراز بازرگانی نیز به عنوان یکی از شاخص­های عملکرد اقتصادی از کیفیت فضای سیاسی جامعه تأثیر می­پذیرد. این مقاله به بررسی تأثیر بی­ثباتی سیاسی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بر تجارت بین الملل کشور با استفاده از روش خودرگرسیونی با توزیع با وقفه (ARDL) می­پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می­دهد ثبات سیاسی اثر مثبت بر وضعیت تجارت بین­الملل و تراز بازرگانی کشور دارد؛ به گونه­ای که با یک درصد بهبود کیفیت فضای سیاسی و افزایش میزان ثبات سیاسی تراز بازرگانی در تجارت بین­الملل 11 درصد افزایش می­یابد. هم­چنین نرخ ارز حقیقی مؤثر و رشد اقتصادی نیز اثری مثبت و معنادار بر تراز بازرگانی کشور دارند.

کلمات کلیدی

, ثبات سیاسی, تجارت بین‌الملل, ژئوپلیتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085258,
author = {ولی اله درینی and اسماعیل پورمقدم, هادی},
title = {تجزیه و تحلیل تأثیر بی ثباتی سیاسی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بر تجارت بین الملل},
journal = {پژوهش های سیاسی جهان اسلام},
year = {2016},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {2322-2980},
pages = {101--119},
numpages = {18},
keywords = {ثبات سیاسی، تجارت بین‌الملل، ژئوپلیتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه و تحلیل تأثیر بی ثباتی سیاسی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بر تجارت بین الملل
%A ولی اله درینی
%A اسماعیل پورمقدم, هادی
%J پژوهش های سیاسی جهان اسلام
%@ 2322-2980
%D 2016

[Download]