رفاه اجتماعی, دوره (17), شماره (64), سال (2017-6) , صفحات (195-229)

عنوان : ( ارزیابی شاخص های اعتماد به شهر الکترونیک با استفاده از شبکه استنتاج عصبیRBF و شبکه (ANFIS) فازی )

نویسندگان: غلامعلی خمر , وحید دهباشی , هادی اسماعیل پورمقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: بهره گیری از فناوری اطلاعات و نظریه زندگی الکترونیک می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای برون رفت از وضعیت کنونی شهرها و مشکلات آن و یا دست کم تخفیف آن باشد. اعتماد از مسائل عمده ای است که بر روی پذیرش شهر الکترونیک تأثیرگذار است. تمرکز اصلی این پژوهش بر شناسایی عوامل مرتبط بین اعتماد شهروندان و شهر الکترونیک بوده که با بررسی پارامترهای مؤثر بر اعتماد شهروندان باهدف تعیین اینکه چه عواملی می توانند اعتماد شهروندان به خدمات شهر الکترونیک را تحت تأثیر قرار دهند، انجام شد. هم چنین عملکرد دو روش استفاده شده در ارزیابی این شاخصها مورد مقایسه قرار گرفت. روش: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و بررسیهای میدانی و پیمایشی در شهر قیر بود. داده ها و اطلاعات براساس فضاهای موجود شهر مذکور و پیمایش از شهروندان به دست آمده است. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران با توجه به جمعیت 18200 نفری شهر، 380 نفر به طور تصادفی تعیین گردید. یافته ها: نتایج آنالیز حساسیت به منظور شناسایی اولویت های اعتماد به شهر الکترونیک نشان داد که پارامترهای اعتماد به شبکه، ویژگی شهروندان، کیفیت شبکه و اعتماد شهروندان به ترتیب از اهمیت بیشتری در برآورد نرخ اعتماد به شهر الکترونیک برخوردارند. به عبارت دیگر به منظور بالا بردن میزان اعتماد شهروندان به شهر الکترونیک پارامتر اعتماد به شبکه از اهمیت نسبتاً بیشتری برخوردار است و می توان با امن سازی بیشتر اینترنت، شبکه های دولتی و خصوصی و فناوری شهر الکترونیک گامی مؤثرتر در جهت افزایش اعتماد شهروندان به شهر الکترونیک برداشت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر توانایی بالای روشهای عملکرد شبکه عصبی RBF و سیستم عصبی-فازی در برآورد نرخ اعتماد به شهر الکترونیک می باشد که با مقایسه عملکرد دو روش شبکه عصبی RBF و سیستم عصبی-فازی مشاهده گردید که عملکرد سیستم عصبی-فازی به نسبت بهتر بوده و از دقت بیشتری برخوردار است. بحث: پیشنهاد می شود مدیران شهری با توجه به ترتیب اهمیت شاخصهای اعتماد به شهر الکترونیک و با رعایت اولویت، میزان اعتماد به شهر الکترونیک را افزایش داده و پذیرش و استفاده شهروندان را از شهر الکترونیک ارتقا دهند

کلمات کلیدی

, اعتماد در شهر الکترونیک, شبکه RBF, شهر قیر, ANFIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085260,
author = {غلامعلی خمر and وحید دهباشی and اسماعیل پورمقدم, هادی},
title = {ارزیابی شاخص های اعتماد به شهر الکترونیک با استفاده از شبکه استنتاج عصبیRBF و شبکه (ANFIS) فازی},
journal = {رفاه اجتماعی},
year = {2017},
volume = {17},
number = {64},
month = {June},
issn = {1735-8191},
pages = {195--229},
numpages = {34},
keywords = {اعتماد در شهر الکترونیک، شبکه RBF، شهر قیر، ANFIS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی شاخص های اعتماد به شهر الکترونیک با استفاده از شبکه استنتاج عصبیRBF و شبکه (ANFIS) فازی
%A غلامعلی خمر
%A وحید دهباشی
%A اسماعیل پورمقدم, هادی
%J رفاه اجتماعی
%@ 1735-8191
%D 2017

[Download]