جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای), دوره (7), شماره (1), سال (2017-3) , صفحات (15-38)

عنوان : ( بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایه گذاری با تأکید بر اقتصاد مقاومتی )

نویسندگان: هادی اسماعیل پورمقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توسعه، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند که می‌تواند با برنامه‌ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت‌ها و محدودیت‌های گردشگری نقش موثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی و منطقه‌ای و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه‌ای بر عهده داشته باشد. موفقیت و رشد پایدار گردشگری در گرو عملکرد مناسب و هماهنگ عناصر و عوامل متعددی است که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، امنیت سرمایه گذاری است. از این رو این مطالعه به بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایه گذاری با تاکید بر اقتصاد مقاومتی می‌پردازد. گردشگری پایدار با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و به عنوان پدیده‌ای دوستدار محیط زیست جایگاهی ویژه در اقتصاد مقاومتی دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش ARDL حاکی از این است که امنیت سرمایه گذاری عاملی مهم در جهت توسعه گردشگری به شمار می‌آید و می‌توان با بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در کشور گامی مهم در جهت توسعه گردشگری پایدار و نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی برداشت.

کلمات کلیدی

گردشگری پایدار امنیت سرمایه گذاری اقتصاد مقاومتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085261,
author = {اسماعیل پورمقدم, هادی},
title = {بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایه گذاری با تأکید بر اقتصاد مقاومتی},
journal = {جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)},
year = {2017},
volume = {7},
number = {1},
month = {March},
issn = {2228-6462},
pages = {15--38},
numpages = {23},
keywords = {گردشگری پایدار امنیت سرمایه گذاری اقتصاد مقاومتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایه گذاری با تأکید بر اقتصاد مقاومتی
%A اسماعیل پورمقدم, هادی
%J جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)
%@ 2228-6462
%D 2017

[Download]