اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی, دوره (33), شماره (1), سال (2021-6) , صفحات (20-34)

عنوان : ( ارزیابی و مقایسه محتوای فنل و عملکرد ضداکسیدانی در 80 جمعیت متعلق به جنس جاشیر (Prangos spp.) )

نویسندگان: پیمان آذرکیش , محمد مقدم , عبداله قاسمی پیر بلوطی , فاطمه خاکدان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جاشیر (Prangos spp.) گیاهی دارویی و بومی برخی نواحی ایران است که در طب سنتی در درمان بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. این تحقیق به منظور بررسی محتوای فنل و فعالیت آنتی اکسیدانی اندام های هوایی در مرحله گلدهی از 80 جمعیت متعلق به هفت گونه P. hausslmechtii، P. lophoptera، P. corymbosa، P. uloptera، P. acaulis، P. platychloena و P. ferulacea در بهار و تابستان 1397 در شش استان لرستان، اصفهان، فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و چهار محال و بختیاری به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. بعد از تهیه عصاره متانولی اندام هوایی به روش خیساندن، فنل کل و فعالیت ضداکسیدانی عصاره به ترتیب به روش فولین سیکالتو و دی فنیل پیکریل هیدرازیل (DPPH) اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از تجزیه واریانس و برای مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین جمعیت ها و گونه های مختلف جنس جاشیر به لحاظ میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانتی تفاوت وجود دارد. میزان فنل کل عصاره متانولی اندام هوایی 80 جمعیت متعلق به هفت گونه جنس جاشیر بین 59/17 تا 76/1 میلی گرم گالیک اسید در گرم عصاره و ظرفیت ضداکسیدانی آن ها بین 77/61 تا 2/96 درصد متغیر بود. بیشترین میزان فنل کل و نیز فعالیت ضداکسیدانی در عصاره اندام های هوایی جنس جاشیر متعلق به جمعیت های 5 (از گونه P. acaulis) و 48 (از گونه P. platychloena) و کمترین میزان در جمعیت های 80 (از گونه P. platychloena) و 36 (از گونه P. platychloena) مشاهده شد. در بین هفت گونه جنس جاشیر بیشترین میزان فنل کل و فعالیت ضداکسیدانی در گونه های P. uloptera و P. acaulis یافت شد. با توجه به خاصیت بالای آنتی‌اکسیدانی گیاهان جنس جاشیر و همچنین به‌دلیل خطرات سرطان‌زایی آنتی‌اکسیدان‌های مصنوعی پیشنهاد می‌گردد گونه های مختلف این جنس مخصوصاً گونه های P. uloptera و P. acaulis به‌عنوان جایگزینی مناسب بجای مواد نگه‌دارنده استفاده شوند. بطوری که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان منابع غنی و در دسترس، در صنایع غذایی و داروسازی استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, جاشیر, فعالیت ضداکسیدانی, فنل کل, عصاره, رویشگاه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085287,
author = {آذرکیش, پیمان and مقدم, محمد and عبداله قاسمی پیر بلوطی and فاطمه خاکدان},
title = {ارزیابی و مقایسه محتوای فنل و عملکرد ضداکسیدانی در 80 جمعیت متعلق به جنس جاشیر (Prangos spp.)},
journal = {اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی},
year = {2021},
volume = {33},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-3235},
pages = {20--34},
numpages = {14},
keywords = {جاشیر، فعالیت ضداکسیدانی، فنل کل، عصاره، رویشگاه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی و مقایسه محتوای فنل و عملکرد ضداکسیدانی در 80 جمعیت متعلق به جنس جاشیر (Prangos spp.)
%A آذرکیش, پیمان
%A مقدم, محمد
%A عبداله قاسمی پیر بلوطی
%A فاطمه خاکدان
%J اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی
%@ 2322-3235
%D 2021

[Download]