پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (33), شماره (3), سال (2021-3) , صفحات (505-515)

عنوان : ( اثر سولفات و نانو ذرات آهن و روی بر زیست توده، مقدار و ترکیبات روغن های اسانسی نعناع فلفلی ((Mentha piperita L. تحت تنش شوری )

نویسندگان: قادر رستمی تبنق , محمد مقدم , عبدالله قاسمی پیربلوطی , علی تهرانی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول پاشی کودهای آهن و روی به دو شکل سولفاته و نانو ذارت بر مقدار و ترکیبات روغن های اسانس نعناع فلفلی تحت تنش شوری، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش شوری در چهار سطح (0، 40، 80، 120 میلی مولار ((NaCl و محلول پاشی کودی در پنج سطح (شاهد (بدون کاربرد کود)، سولفات آهن 1500 میلی‌گرم در لیتر، نانو ذرات آهن 300 میلی‌گرم در لیتر، سولفات روی 1500 میلی‌گرم در لیتر، نانو ذرات روی 300 میلی‌گرم در لیتر) بود. کاربرد کودهای روی و آهن بخصوص بصورت نانو باعث بهبود زیست توده گیاه شد و بهترین زیست توده نعناع فلفلی در تیمار نانو کود آهن مشاهده شد. همه گیاهان در تیمارهای شوری شدید (120 میلی‌مولار) کاهش رشد شدیدی داشتند و فقط گیاهانی که با نانو کود آهن تیمار شده بودند در این سطح شوری به اندازه کافی ماده گیاهی تولید کردند و جهت اسانس گیری استفاده شدند. بقیه تیمارها در سطح شوری 120 میلی مولار به دلیل حجم کم پیکررویشی قابل اسانس‌گیری نبودند. نتایج نشان داد که تیمار نانو کود آهن در شرایط تنش شوری 40 و 80 میلی مولار موجب افزایش 96/13و 13/25 درصدی مقدار اسانس نسبت به تیمار شاهد (عدم تنش و کاربرد کود) شدند. بیشترین مقدار منتول (22/42 درصد) مربوط به تیمار تنش 80 میلی‌مولار و کاربرد نانو کود آهن بود. کمترین مقدار منتول (57/31 درصد) نیز در تنش 120 میلی‌مولار و کاربرد نانو کود آهن مشاهده شد. بر اساس نتایج این تحقیق، تنش شوری 40 و 80 میلی مولار توانست تاثیر مثبتی در مقدار منتول اسانس نعناع فلفلی داشته باشد. بطور کلی می توان گفت استفاده از نانو کودها بویژه نانو کود آهن می‌تواند باعث افزایش مقدار ترکیبات اصلی اسانس (منتول و منتون) و زیست توده نعناع فلفلی تحت تنش شوری شود.

کلمات کلیدی

, روغن های اسانسی, شوری, منتول, منتون, نعناع فلفلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085307,
author = {رستمی تبنق, قادر and مقدم, محمد and عبدالله قاسمی پیربلوطی and تهرانی فر, علی},
title = {اثر سولفات و نانو ذرات آهن و روی بر زیست توده، مقدار و ترکیبات روغن های اسانسی نعناع فلفلی ((Mentha piperita L. تحت تنش شوری},
journal = {پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches},
year = {2021},
volume = {33},
number = {3},
month = {March},
issn = {2383-2592},
pages = {505--515},
numpages = {10},
keywords = {روغن های اسانسی، شوری، منتول، منتون، نعناع فلفلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سولفات و نانو ذرات آهن و روی بر زیست توده، مقدار و ترکیبات روغن های اسانسی نعناع فلفلی ((Mentha piperita L. تحت تنش شوری
%A رستمی تبنق, قادر
%A مقدم, محمد
%A عبدالله قاسمی پیربلوطی
%A تهرانی فر, علی
%J پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches
%@ 2383-2592
%D 2021

[Download]