تحقیقات بتن, دوره (14), شماره (1), سال (2021-6) , صفحات (37-55)

عنوان : ( چقرمگی و دوام بتن سنگدانه بازیافتی ساخته شده با آب مغناطیسی )

نویسندگان: علی یوسف , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، چقرمگی و دوام بتن با سنگدانه بازیافتی و آب مغناطیسی در برابر چرخههای ذوب و انجماد و خواص مکانیکی نظیر مقاومتهای فشاری و کششی بررسی میشود. متغیرها شامل تعداد چرخه های مختلف آب در میدان مغناطیسی، مقدارهای مختلف فوق روانکننده، الیاف فولادی و میکروسیلیس میباشند. در مجموع 242نمونه در 11طرح مختلف با و بدون الیاف، ساخته شد. لازم به ذکر است که نیمی از نمونه های ذکر شده دارای الیاف فولادی میباشند. نتایج اغلب آزمایشها نشان داد که آب مغناطیسی با اینکه تأثیر زیادی در خواص مکانیکی بتن داشته اما نباید از آن به تنهایی بهعنوان عامل جبران کنندة نقصهای ناشی از سنگدانه های بازیافتی استفاده کرد. استفاده از افزودنی معدنی میکروسیلیس به همراه آب مغناطیسی، خواص بتن را به مقدار زیادی بهبود میبخشد. شاخصهای چقرمگی توسط استانداردهایASTM C1018 ،JSCEو روشPCSو آزمایش دوام بتن توسط استانداردBS EN 140:2003انجام شد. بهترین نتایج چقرمگی بتنهای دارای سنگدانه بازیافتی، مربوط به نمونه های حاوی میکروسیلیس و الیاف فولادی بود. همچنین، آب مغناطیسی ده دورباعث افزایش دوام بتن سنگدانه بازیافتی حدود 22%در مقایسه با یک دور آن شد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی :یسنگدانه های بازیافتی, بتن بازیافتی, آب مغناطیسی, دوام, چرخه های ذوب و انجماد, چقرمگی, الیاف فولادی, میکروسلیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085334,
author = {یوسف, علی and اصفهانی, محمدرضا},
title = {چقرمگی و دوام بتن سنگدانه بازیافتی ساخته شده با آب مغناطیسی},
journal = {تحقیقات بتن},
year = {2021},
volume = {14},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4242},
pages = {37--55},
numpages = {18},
keywords = {واژه های کلیدی :یسنگدانه های بازیافتی، بتن بازیافتی، آب مغناطیسی، دوام، چرخه های ذوب و انجماد، چقرمگی، الیاف فولادی، میکروسلیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چقرمگی و دوام بتن سنگدانه بازیافتی ساخته شده با آب مغناطیسی
%A یوسف, علی
%A اصفهانی, محمدرضا
%J تحقیقات بتن
%@ 2008-4242
%D 2021

[Download]