مدل سازی اقتصاد سنجی, دوره (4-5), شماره (19), سال (2020-12) , صفحات (89-120)

عنوان : ( تبدیل زمان کل آزمون در سنجش نابرابری درآمد )

نویسندگان: مجتبی اصفهانی , غلامرضا محتشمی برزادران , محمد امینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توزیع مناسب ثروت در جامعه از مسائل مهم و تاثیرگذار در ایجاد ثبات اقتصادی و اجتماعی آن جامعه است. به همین منظور بررسی رفتار توزیع درآمد در یک جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است و برای این امر تاکنون شاخصهای زیادی معرفی و عملکرد آنها از لحاظ دقت مورد مقایسه قرارگرفته است. هدف اصلی این پژوهش معرفی تبدیل زمان کل آزمون ) (TTT1و نمودار متناظر آن به عنوان یک شاخص مطلوب برای سنجش نابرابری درآمد و مقایسه آن با شاخص های لورنتس2 و زنگا 3است. برای تجزیه و تحلیل این شاخص از ریز دادههای درآمد خانوارهای ایرانی در بازه زمانی سالهای 1390-1395استفاده شده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که تبدیل TTTعملکردی شبیه شاخص زنگا دارد و در مقایسه با تبدیل لورنتس عملکرد بهتری در نشان دادن نابرابری درآمد دارد. همچنین در بخش پایانی با استفاده از توابع تغییرشکل 4یک مدل تغییرشکل یافته جدید را معرفی و با در نظر گرفتن توزیعهای پایه درآمد، تعمیمی از این توزیعها را ارائه و برخی ویژگیها و برآورد درستنمایی ماکسیمم پارامترهای هر مدل را بهدست میآوریم. علاوه بر این، برازندگی توزیعهای جدید به دادههای درآمد شهروندان در تگزاس، (آرنولد ،)1983 و داده های درآمد خانوارهای ایرانی در سال 1395از نتایج دیگر این مقاله میباشند

کلمات کلیدی

, تبدیل , TTTنابرابری درآمد, نمودار , TTTمنحنی لورنتس, تابع تغییر شکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085363,
author = {اصفهانی, مجتبی and محتشمی برزادران, غلامرضا and امینی, محمد},
title = {تبدیل زمان کل آزمون در سنجش نابرابری درآمد},
journal = {مدل سازی اقتصاد سنجی},
year = {2020},
volume = {4-5},
number = {19},
month = {December},
issn = {2345-654X},
pages = {89--120},
numpages = {31},
keywords = {تبدیل ، TTTنابرابری درآمد، نمودار ، TTTمنحنی لورنتس، تابع تغییر شکل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبدیل زمان کل آزمون در سنجش نابرابری درآمد
%A اصفهانی, مجتبی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A امینی, محمد
%J مدل سازی اقتصاد سنجی
%@ 2345-654X
%D 2020

[Download]