مطالعات مدیریت بهبود و تحول, دوره (30), شماره (99), سال (2021-6) , صفحات (103-133)

عنوان : ( اولویت بندی و بررسی سیستمی روابط بین ابعاد ریسک عملیاتی منابع انسانی )

نویسندگان: مینا شجاع , امید علی خوارزمی , محمد اجزاء شکوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران سازمان‌ها، شناسایی و مدیریت ریسک‌های منابع انسانی است به ویژه ریسک عملیاتی است. هدف از انجام این پژوهش، اولویت‌بندی و بررسی سیستمی روابط بین ابعاد ریسک عملیاتی منابع انسانی در شهرداری مشهد است. بدین منظور ابتدا جهت شناسایی مولفه‌ها و شاخص‌های ریسک عملیاتی منابع انسانی از ادبیات نظری و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با خبرگان منابع انسانی شهرداری مشهد استفاده گردید. داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها با استفاده از روش فضای نتیجه تحلیل شد که شامل 4 افق بیرونی، 15 عنصر ثابت افق درونی و 41 عنصر متغیر افق درونی؛ که با توجه به تفکر سیستمی ارتباطات بین مولفه‌ها و ابعاد ریسک عملیاتی ترسیم شد. سپس جهت سنجش و اولویت بندی ریسک‌های شناسایی شده با توجه به احتمال وقوع و شدت تاثیر، با توجه به گام قبل پرسشنامه‌ای تدوین و بین 37 نفر از روسای واحد ادارات شهرداری توزیع گردید. جهت بررسی فرضیات از آزمون فریدمن، روش‌های معادلات ساختاری، کلموگروف اسمیرنوف و T-TEST دو جامعه وابسته استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن می‌باشد که به لحاظ احتمال وقوع، به ترتیب ریسک‌های ارزیابی عملکرد، جبران خدمات، جذب واستخدام و آموزش به لحاظ شدت تاثیر به ترتیب ریسک‌های جبران خدمات، جذب واستخدام، ارزیابی عملکرد و آموزش قرار دارد. با توجه به روابط علی و معلولی، ریسک‌های جذب و استخدام منابع انسانی جزء تاثیرگذارترین ابعاد بشمار می‌رود.در نهایت با توجه به اولویت و میزان تاثیرگذاری هر کدام از ابعاد ریسک عملیاتی منابع انسانی پیشنهاداتی به عنوان مواجهه با ریسک و بهینه‌سازی آن ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, مدیریت ریسک منابع انسانی, ریسک عملیاتی, تفکر سیستمی, شهرداری مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085364,
author = {شجاع, مینا and خوارزمی, امید علی and اجزاء شکوهی, محمد},
title = {اولویت بندی و بررسی سیستمی روابط بین ابعاد ریسک عملیاتی منابع انسانی},
journal = {مطالعات مدیریت بهبود و تحول},
year = {2021},
volume = {30},
number = {99},
month = {June},
issn = {2251-8037},
pages = {103--133},
numpages = {30},
keywords = {مدیریت ریسک منابع انسانی، ریسک عملیاتی، تفکر سیستمی، شهرداری مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولویت بندی و بررسی سیستمی روابط بین ابعاد ریسک عملیاتی منابع انسانی
%A شجاع, مینا
%A خوارزمی, امید علی
%A اجزاء شکوهی, محمد
%J مطالعات مدیریت بهبود و تحول
%@ 2251-8037
%D 2021

[Download]