مهندسی عمران شریف, دوره (36.2), شماره (4), سال (2021-3) , صفحات (71-80)

عنوان : ( استفاده از آرماتورهای ویژه برای بهبود رفتار پس از گسیختگی پانچینگ دال‌های تخت )

نویسندگان: سعید سروری , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چنانچه دال تخت تحت بارهای غیرقابل‌پیش‌بینی قرار گیرد و گسیختگی پانچینگ دال تخت اتفاق بیفتد، پس از بازتوزیع نیروها، بارهای این اتصال به اتصال های مجاور منتقل می گردد و اتصال های دیگر نیز دچار گسیختگی خواهد شد. جهت ایجاد برقراری یک سازوکار پشتیبان پس از گسیختگی پانچینگ در این پژوهش 10 نمونه دال مربعی با مقیاس نیم و با ابعاد 1600 میلی‌متر و ضخامت‌ 125 با جزئیات متفاوت در آرماتور گذاری بر روی تکیه‌گاه‌های ساده مورد آزمایش قرار گرفت. در این پژوهش اثرات آرماتورهای یکپارچگی ، آرماتورهای فشاری، آرماتورهای یکپارچگی خم‌شده به بالا و آرماتور برشی بر روی مقاومت پس پانچینگ بررسی گردیده است. نتایج آزمایش‌ها نشانگر آن است که با افزودن آرماتور یکپارچگی مقاومت‌ پس پانچینگ افزایش‌ می یابد.آرماتورهای فشاری مقاومت‌های یادشده را تغییر نمی دهند. خم کردن آرماتور یکپارچگی به سمت ناحیه کششی دال، باعث افزایش مقاومت پانچینگ و پس پانچینگ اولیه خواهد شد. آرماتورهای برشی می‌توانند مقاومت پانچینگ و شکل‌پذیری اتصال را افزایش می دهند.

کلمات کلیدی

, مقاومت پس پانچینگ, دال تخت, آرماتور یکپارچگی, گسیختگی پانچینگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085391,
author = {سروری, سعید and اصفهانی, محمدرضا},
title = {استفاده از آرماتورهای ویژه برای بهبود رفتار پس از گسیختگی پانچینگ دال‌های تخت},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2021},
volume = {36.2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2676-4768},
pages = {71--80},
numpages = {9},
keywords = {مقاومت پس پانچینگ، دال تخت، آرماتور یکپارچگی، گسیختگی پانچینگ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از آرماتورهای ویژه برای بهبود رفتار پس از گسیختگی پانچینگ دال‌های تخت
%A سروری, سعید
%A اصفهانی, محمدرضا
%J مهندسی عمران شریف
%@ 2676-4768
%D 2021

[Download]