راهبردهای توسعه روستایی, دوره (7), شماره (3), سال (2020-12) , صفحات (323-345)

عنوان : ( تحلیل پیشران‌های کلیدی اثرگذاری شاخص‌های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی با رهیافت آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه سیستان) )

نویسندگان: حسنعلی جهان تیغ , علی اکبر عنابستانی , محمودرضا میرلطفی , امید علی خوارزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بازۀ زمانی کنونی، رهیافت روستای خلاق به عنوان دیدگاهی نو در زمینۀ توسعۀ روستایی تلاش دارد تا بستر زندگی با کیفیت و خلاقانه را در مناطق روستایی مهیا سازد. بنابراین هدف مطالعۀ حاضر استخراج شاخص‌های روستای خلاق در سکونتگاه‌های روستایی منطقۀ سیستان و شناسایی پیشران‌های کلیدی مؤثر برای گسترش زمینه‌های خلاقیت روستاییان است. برای این منظور از روش تحلیل اثرات متقاطع استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز در قالب پرسشنامه دلفی و با استفاده از نظر متخصصان استخراج گردید و پیشران‌های کلیدی اثرگذار بر خلاقیت روستاییان شناسایی گردید. نمونۀ مورد مطالعۀ شامل 29 نفر از کارشناسان در منطقه سیستان می‌باشند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج نشان می‌دهد که در مجموع تعداد 6 مؤلفه (انعطاف‌پذری، ابتکار، ترویج و آموزش، خطرپذیری، رهبری و مشارکت) با 69 شاخص در شکل‌گیری روستای خلاق اثرگذارند که در این بین 18 شاخص به عنوان پیشران‌های کلیدی انتخاب شدند. از بین 18 پیشران، تعداد 6 پیشران‌ بیشترین اثرگذاری و کمترین اثرپذیری را داشتند که شامل \\\\\\\"ورود اهالی روستا به فعالیت‌های جدید و نوآورانه (با اثرگذاری 32)\\\\\\\"، \\\\\\\"میزان توانایی مدیران محلی برای هدایت روستا در راستای توسعۀ روستای خلاق (با اثرگذاری 26)\\\\\\\"، \\\\\\\" استقبال و پذیرش خلاقیت توسط ساکنین محلی روستا در منطقه (با اثرگذاری 23)\\\\\\\"، \\\\\\\"توسعه ایده‌های خلاقانه جهت بهبود مشارکت مردمی (با اثرگذاری 23)\\\\\\\"، \\\\\\\" اعتماد به افراد تحصیل‌کرده در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت (با اثرگذاری 21)\\\\\\\" و \\\\\\\" آموزش و انگیزه بخشی به کارآفرینان در محیط‌های روستایی (با اثرگذاری 21)\\\\\\\" می‌باشند. بنابراین رهیافت روستای خلّاق به عنوان یک رویکرد مفید و کارامد برای رفع موانع توسعه در سکونتگاه‌های روستایی پیشنهاد می‌گردد.

کلمات کلیدی

, آینده‌نگری, خلاقیت روستایی, پایداری روستایی, سیستان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085401,
author = {جهان تیغ, حسنعلی and عنابستانی, علی اکبر and محمودرضا میرلطفی and خوارزمی, امید علی},
title = {تحلیل پیشران‌های کلیدی اثرگذاری شاخص‌های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی با رهیافت آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه سیستان)},
journal = {راهبردهای توسعه روستایی},
year = {2020},
volume = {7},
number = {3},
month = {December},
issn = {2383-2657},
pages = {323--345},
numpages = {22},
keywords = {آینده‌نگری، خلاقیت روستایی، پایداری روستایی، سیستان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل پیشران‌های کلیدی اثرگذاری شاخص‌های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی با رهیافت آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه سیستان)
%A جهان تیغ, حسنعلی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A محمودرضا میرلطفی
%A خوارزمی, امید علی
%J راهبردهای توسعه روستایی
%@ 2383-2657
%D 2020

[Download]