جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (11), شماره (38), سال (2021-6) , صفحات (71-96)

عنوان : ( تحلیل اثرگذاری شاخص‌‌های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه‌‌های روستایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سیستان) )

نویسندگان: حسنعلی جهان تیغ , علی اکبر عنابستانی , محمودرضا میرلطفی , امید علی خوارزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجارب حاصل از نظریات توسعۀ روستایی نشان‌‌دهندۀ ناکارآمدی برخی از طرح‌‌های گذشتۀ روستایی ‌‌است؛ بنابراین در بازۀ زمانی کنونی، رهیافت روستای خلاق به‌‌عنوان دیدگاهی نو و مؤثر در زمینۀ توسعۀ روستایی تلاش دارد تا بستر زندگیِ باکیفیت و خلاقانه را در مناطق روستایی مهیا سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرگذاری شاخص‌‌های روستایی خلاق بر پایداری سکونتگاه‌‌های روستایی سیستان انجام شده‌‌است. این پژوهش بر پایۀ روش، توصیفی-تحلیلی استوار بوده و از نظر هدف، کاربردی ‌‌است. برای گردآوری اطلاعات روش‌‌های اسنادی و میدانی به‌‌کار رفت. نمونۀ آماری، شامل 20 روستا با جمعیت 9762 خانوار ‌‌است که براساس فرمول کوکران، تعداد 308 نفر انتخاب و با روش تصادفی ساده از آن‌‌ها نظرسنجی شد. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش و بررسی تأثیر شاخص‌‌های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه‌‌های روستایی، آزمون T تک‌‌نمونه‌‌ای و نرم‌‌افزار Smart PLS به‌‌کار رفت. براساس مقادیر مربوط به ضریب مسیرها در مدل نهایی تحقیق، به‌‌طورکلی عامل خلاقیت با ضریب اثر (97/0 درصد) پایداری روستایی را تبیین می‌‌کند. همچنین ‌‌مؤلفه‌‌های انعطاف‌‌پذیری، ابتکار، ترویج و آموزش، خطرپذیری، رهبری و مشارکت به‌‌ترتیب با ضرایب 182/0، 162/0، 148/0، 149/0، 155/0، 169/0 درصد به‌‌طور غیرمستقیم بر پایداری روستایی اثرگذارند. براساس آزمون (T تک‌‌نمونه‌‌ای)، میانگین به‌‌دست‌‌آمده برای تمامی ابعاد (متغیر مستقل و وابسته) بیشتر از میانگین نظری (3) ‌‌است. در این بین مؤلفه‌‌های اجتماعی (با میانگین 45/3)، اقتصادی (با میانگین 37/3) و کالبدی (با میانگین 31/3) بیشترین اثرگذاری را بر پایداری و مؤلفه‌‌های ترویج و آموزش (با میانگین 46/3)، انعطاف‌‌پذیری (با میانگین 43/3) و ابتکار (با میانگین 42/3) بیشترین اثرگذاری را بر خلاقیت روستایی دارند.

کلمات کلیدی

, اثرگذاری, روستای خلاق, پایداری روستایی, معادلات ساختاری, منطقۀ سیستان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085402,
author = {جهان تیغ, حسنعلی and عنابستانی, علی اکبر and محمودرضا میرلطفی and خوارزمی, امید علی},
title = {تحلیل اثرگذاری شاخص‌‌های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه‌‌های روستایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سیستان)},
journal = {جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای},
year = {2021},
volume = {11},
number = {38},
month = {June},
issn = {2345-2277},
pages = {71--96},
numpages = {25},
keywords = {اثرگذاری، روستای خلاق، پایداری روستایی، معادلات ساختاری، منطقۀ سیستان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل اثرگذاری شاخص‌‌های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه‌‌های روستایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سیستان)
%A جهان تیغ, حسنعلی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A محمودرضا میرلطفی
%A خوارزمی, امید علی
%J جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای
%@ 2345-2277
%D 2021

[Download]