فرهنگ و اندیشه ریاضی, دوره (139), شماره (139), سال (2014-10) , صفحات (6-9)

عنوان : ( نگاهی به پژوهش در ریاضیات در یک دوره ده ساله )

نویسندگان: شهربانو صادقی گورجی , محمد صال مصلحیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی کمی و کیفی فعالیتهای علمی یکی از مباحث مطرح علم سنجی است. تولید مقالات علمی به عنوان یکی از ارکان اصلی نیل به توسعه پایدار محسوب می شود. در حال حاضر نیز مهمترین نشانگر تولید علم تعداد مقالات نمایه شده مجلات علمی در پایگاهه های استناد سنجی است. جستار حاضر به منظور مطالعه و بررسی میزان تولیدات علمی ایرانیان (با نشانی در ایران) در زمینه ریاضیات است که در پایگاه استنادی نشانگرهای اساس علم در طی سالهای 2003 - 2013 در ESI ثبت شده است.

کلمات کلیدی

, مطالعه تطبیقی ریاضیات , علم سنجی ریاضیات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085413,
author = {صادقی گورجی, شهربانو and صال مصلحیان, محمد},
title = {نگاهی به پژوهش در ریاضیات در یک دوره ده ساله},
journal = {فرهنگ و اندیشه ریاضی},
year = {2014},
volume = {139},
number = {139},
month = {October},
issn = {1022-6443},
pages = {6--9},
numpages = {3},
keywords = {مطالعه تطبیقی ریاضیات - علم سنجی ریاضیات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی به پژوهش در ریاضیات در یک دوره ده ساله
%A صادقی گورجی, شهربانو
%A صال مصلحیان, محمد
%J فرهنگ و اندیشه ریاضی
%@ 1022-6443
%D 2014

[Download]