ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2020) , 2020-09-09

عنوان : ( بررسی اثر آمادگی جسمانی و وضعیت بالینی بر میزان حوادث شغلی نیروهای سازمان آتش نشانی مشهد )

نویسندگان: کتایون اشکفتی , زهرا داستانی , علیرضا شادمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آتشنشانی در زمره طاقت فرساترین و خطرناکترین مشاغل است. شرایط کاری متغیر و غیرقابل پیشبینی و نیاز به داشتن توانمندیهای روانی و جسمانی بالا دلیلی بر این ادعاست. بنابراین آمادگی جسمانی و بهرهمندی ازتمرینات ورزشی از ضروریات شغلی یک آتشنشان به شمار میآید. در این مقالهرابطه بین آمادگی جسمانی آتشنشانان به همراه وضعیت بالینیآنها و تعداد حوادثی که ممکن است در حین عملیات برای آنها رخ دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور اطلاعات 1100آتشنشان مورد بررسی قرار گرفته است که بعد از آمادهسازی دادهها و حذف دادههای ناقص و پرت،تعداد 450داده به عنوان آموزش و 450داده به عنوان تست مورد آزمون قرار گرفته است. به منظور پیادهسازی مسئله از روشهای رگرسیون لاسو و رگرسیون بردار پشتیبان استفاده گردیده که نتایج تاییدکنندهای را برجای گذاشته است. در نهایت به منظور اعتبارسنجی مدل انتخابی در فاز توسعه، دادههای تست مورد بررسی قرار گرفتهاند که نتایج حاصل از دادههای تست اعتبار مدل آموزش را تایید نموده است

کلمات کلیدی

, آمادگی جسمانی, آتشنشان, رگرسیون لاسو, رگرسیون بردار پشتیبان, حوادث شغلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085430,
author = {اشکفتی, کتایون and داستانی, زهرا and شادمان, علیرضا},
title = {بررسی اثر آمادگی جسمانی و وضعیت بالینی بر میزان حوادث شغلی نیروهای سازمان آتش نشانی مشهد},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2020)},
year = {2020},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آمادگی جسمانی، آتشنشان، رگرسیون لاسو، رگرسیون بردار پشتیبان، حوادث شغلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر آمادگی جسمانی و وضعیت بالینی بر میزان حوادث شغلی نیروهای سازمان آتش نشانی مشهد
%A اشکفتی, کتایون
%A داستانی, زهرا
%A شادمان, علیرضا
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2020)
%D 2020

[Download]