شانزدهمیـن کنـفــرانس بیــن المللـی مهندسی صنـایع ایران , 2020-01-22

عنوان : ( پایش پروفایل های پواسون با رویکرد تطبیقی بازه نمونه برداری متغیر )

نویسندگان: تکتم پورشیرازی , علیرضا شادمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از مسائل کنترل کیفیت در دنیای واقعی، لازم است تا به جای پایش مشخصه های کیفی و یا کمی، ارتباط بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر پیشبینیکننده در طی زمان پایش گردد. به این رابطه پروفایل گفته میشود و پایش پروفایلها در چنین شرایطی مورد استفاده قرار میگیرد. تحقیقات زیادی در زمینه پایش پروفایلها صورت گرفته است که در بسیاری از آنها فرض شده است که متغیر پاسخ از توزیع نرمال پیروی میکند.شرط نرمال بودن متغیر پاسخ در بسیاری از موارد نقض میشود که در این مواقع میتوان از پروفایلهای خطی تعمیمیافته برای توصیف پروفایل استفاده کرد.این مقاله به پایش پروفایلهای پواسون به عنوان زیرمجموعهای از پروفایلهای خطی تعمیمیافته میپردازد و سهنمودار کنترل ????2و????????????????????و ????????????جهت پایش پروفایلهای پواسون در فاز دوم بررسیمیگردد.همچنین برای کشف سریعتر تغییرات در فرآیند،رویکرد بازه نمونه برداری متغیربه این نمودارها اضافه گردیده است که منجر به بهبود عملکرد هر سه نمودار نسبت به حالت سنتی خود شده است

کلمات کلیدی

, پروفایل , پایش پروفایل, پروفایل پواسون, رویکرد تطبیقی, بازه نمونهبرداری متغیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085432,
author = {پورشیرازی, تکتم and شادمان, علیرضا},
title = {پایش پروفایل های پواسون با رویکرد تطبیقی بازه نمونه برداری متغیر},
booktitle = {شانزدهمیـن کنـفــرانس بیــن المللـی مهندسی صنـایع ایران},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پروفایل ،پایش پروفایل، پروفایل پواسون، رویکرد تطبیقی، بازه نمونهبرداری متغیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پایش پروفایل های پواسون با رویکرد تطبیقی بازه نمونه برداری متغیر
%A پورشیرازی, تکتم
%A شادمان, علیرضا
%J شانزدهمیـن کنـفــرانس بیــن المللـی مهندسی صنـایع ایران
%D 2020

[Download]