پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019) , 2019-09-04

عنوان : ( شناسایی و پیش بینی خطای انسانی در فرآیند ساکشن لوله هوایی در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از مدل های خطی تعمیم یافته )

نویسندگان: سحر اسماعیلی فیلابی , سیدمحمود حسینی , علیرضا شادمان , احمد باقری مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی خطاهای انسانی در فرآیند ساکشن لوله هوایی و ارائه مدلی برای پیشبینی تعدادخطاهای احتمالی در این فرآینداست. فرآیند ساکشن لوله هوایی در بخش مراقبتهای ویژه برای پاکسازی لوله هوایی دربیماران وابسته به دستگاه تنفس مصنوعی انجام میشود. دراین پژوهش خطاهای انسانی محتمل در فرآیند ساکشن لوله هوایی و عوامل تاثیرگذار در رخ دادن خطاهاشناسایی شدند. سپس جهت دستیابی به مدل پیشبینی تعداد خطاها، جمع آوری دادهبا مراجعه به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا (ع) مشهدانجام شد.داده های مورد استفاده در این پژوهش به کمک پرسشنامه تدوین شده براساس استاندارد اجرای فرآیند،تهیهشده است. با تحلیل دادهها بهترین مدل برای پیشبینی تعداد خطای انسانی در این فرآیند، مدل خطی تعمیم یافته که در آن متغیر پاسخ دارای توزیع پواسون است، در نظر گرفته شد.نتایج آزمونهاینیکویی برازش نیزمناسب بودن این مدل را تأیید میکند

کلمات کلیدی

خطای انسانی؛ مدلهای خطی تعمیم یافته؛ فرآیند ساکشن لوله تراشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085433,
author = {اسماعیلی فیلابی, سحر and حسینی, سیدمحمود and شادمان, علیرضا and احمد باقری مقدم},
title = {شناسایی و پیش بینی خطای انسانی در فرآیند ساکشن لوله هوایی در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از مدل های خطی تعمیم یافته},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019)},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خطای انسانی؛ مدلهای خطی تعمیم یافته؛ فرآیند ساکشن لوله تراشه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و پیش بینی خطای انسانی در فرآیند ساکشن لوله هوایی در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از مدل های خطی تعمیم یافته
%A اسماعیلی فیلابی, سحر
%A حسینی, سیدمحمود
%A شادمان, علیرضا
%A احمد باقری مقدم
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019)
%D 2019

[Download]