آموزش در علوم پزشکی, دوره (14), شماره (8), سال (2014-11) , صفحات (661-667)

عنوان : ( ارزیابی خوانایی منابع آموزش به بیمار در زمینه بیماری دیابت موجود در مراکز بهداشتی‌ درمانی شهر شیراز )

نویسندگان: خدیجه احمدزاده , عبدالرسول خسروی , شعله ارسطوپور , رحیم طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: منابع آموزش به بیماریکی از عوامل مهم در ارتقای سطح سواد سلامت بیماران دارای بیماری‌های مزمن نظیر دیابت است و با هدف توسعه مهارت‌های خودمراقبتی به کار می‌رود. این منابع زمانی چنین هدفی را برآورده می‌کند که برای مخاطبان آن‌ها قابل درک باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی خوانایی منابع آموزشی منتشر شده در زمینه دیابت انجام شده است. روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی با رویکرد تحلیل محتوا است. جامعه پژوهش را 22 منبع آموزش به بیمار در زمینه بیماری دیابت موجود در مراکز بهداشتی ‌درمانی شهر شیراز در سال 1391 تشکیل داد و خوانایی آن با استفاده از شاخص فلش‌دیانی سنجیده‌ شد. در شاخص فلش دیانی میزان خوانایی عددی بین 0 تا 100 است. هرچه این عدد بزرگ‌تر باشد میزان خوانایی بالاتر است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی استفاده شد. نتایج:از 22 منبع گردآوری شده، (32%)7 منبع الکترونیکی و (68%)15 منبع چاپی بود. میانگین خوانایی منابع 22±40 به دست آمد. این منابع مناسب افرادی است که سال‌های اول و دوم دانشگاه را گذرانده باشند. مقایسه میانگین این منابع نشان داد که منابع الکترونیکی نسبت به منابع چاپی خوانایی بیش‌تری دارند. نتیجه‌گیری: از آن‌جا که بیش‌تر منابع منتشر شده مناسب افرادی است که تحصیلات دانشگاهی داشته باشند و بالاتر از سطح سواد سلامت عموم مردم نوشته شده است، بنابراین تهیه‌کنندگان این منابع باید در تهیه منابعی ساده و قابل درک متناسب با همه افراد جامعه تلاش کنند.

کلمات کلیدی

, خوانایی, آموزش به بیمار, بیماران دیابتی, سطح سواد سلامت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085439,
author = {خدیجه احمدزاده and عبدالرسول خسروی and ارسطوپور, شعله and رحیم طهماسبی},
title = {ارزیابی خوانایی منابع آموزش به بیمار در زمینه بیماری دیابت موجود در مراکز بهداشتی‌ درمانی شهر شیراز},
journal = {آموزش در علوم پزشکی},
year = {2014},
volume = {14},
number = {8},
month = {November},
issn = {۹۳۵۹-۱۶۰۸},
pages = {661--667},
numpages = {6},
keywords = {خوانایی، آموزش به بیمار، بیماران دیابتی، سطح سواد سلامت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی خوانایی منابع آموزش به بیمار در زمینه بیماری دیابت موجود در مراکز بهداشتی‌ درمانی شهر شیراز
%A خدیجه احمدزاده
%A عبدالرسول خسروی
%A ارسطوپور, شعله
%A رحیم طهماسبی
%J آموزش در علوم پزشکی
%@ ۹۳۵۹-۱۶۰۸
%D 2014

[Download]