نظریه های کاربردی اقتصاد, دوره (8), شماره (1), سال (2021-5) , صفحات (1-24)

عنوان : ( بررسی رابطه بین باور خودکارآمدی و تشکیل یا تغییرات نهادی سازمان‌های اقتصادی ایران (با رویکرد تحلیل محتوای کیفی استقرائی) )

نویسندگان: رضا خواجه نائینی , محمدطاهر احمدی شادمهری , احمد صباحی , علی چشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش در پی اثبات این ادعا، که وجود برخی باورها در رهبران و نخبگان جامعه بر تشکیل نهادهای کارآمد و تغییرات نهادی تاثیر دارد، به جمع بندی نظرات نورث و اقتصاددانان شناختی دیگری پرداخته است. ابتدا با بحث پیرامون دو گروه «کارآفرینان ایدئولوژیک» و «کارآفرینان اقتصادی و سیاسی» درباره تاثیر یک فرد در تغییرات نهادی بحث شده و در گام بعدی به بحث در زمینه باورهایی که در یک فرد، این توانایی را ایجاد می‌کند، تا بتواند در یک یا چندین نهاد، تغییر ایجاد نماید، پرداخته شده است. در این زمینه، نورث تنها به کلیاتی از ویژگی‌های چنین باورهایی اشاره نموده است؛ لذا با بررسی نظرات سایر اقتصاددانانی که به پژوهش و نظریه پردازی درباره باورهای این افراد پرداخته‌اند، باور خودکارآمدی به عنوان باوری موثر در رهبران و نخبگانی که می‌توانند تغییرات نهادی مثبت ایجاد نمایند شناخته شده است. در نهایت با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی، و بر اساس متن مصاحبه با افرادی که صاحب‌نظران آن‌ها را به‌عنوان افراد مؤثر بر تشکیل نهادهای اقتصادی موفق معرفی نموده‌اند، بین تأثیر ایشان بر نهادهای اقتصادی و باورخودکارآمدی آن‌ها ارتباط مثبت مشاهده شده است.

کلمات کلیدی

, اقتصاد نهادی, اقتصاد شناختی, کارآفرین ایدئولوژیک, باور خودکارآمدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085440,
author = {خواجه نائینی, رضا and احمدی شادمهری, محمدطاهر and صباحی, احمد and چشمی, علی},
title = {بررسی رابطه بین باور خودکارآمدی و تشکیل یا تغییرات نهادی سازمان‌های اقتصادی ایران (با رویکرد تحلیل محتوای کیفی استقرائی)},
journal = {نظریه های کاربردی اقتصاد},
year = {2021},
volume = {8},
number = {1},
month = {May},
issn = {2423-6578},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {اقتصاد نهادی، اقتصاد شناختی، کارآفرین ایدئولوژیک، باور خودکارآمدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین باور خودکارآمدی و تشکیل یا تغییرات نهادی سازمان‌های اقتصادی ایران (با رویکرد تحلیل محتوای کیفی استقرائی)
%A خواجه نائینی, رضا
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A صباحی, احمد
%A چشمی, علی
%J نظریه های کاربردی اقتصاد
%@ 2423-6578
%D 2021

[Download]