یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta, دوره (8), شماره (2), سال (2021-7) , صفحات (80-88)

عنوان : ( مهار تکثیر رده سلولی سرطان مری (KYSE-30) توسط متابولیت‌های ثانویه باکتری‌های اندوفیت افدرا )

نویسندگان: مهرداد غیاثوند , علی مخدومی , مریم مقدم متین , جمیل واعظی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ا توجه به افزایش نرخ بروز سرطان مری در برخی کشور‌های آسیایی از جمله مناطق شمال و شمال­شرق ایران، شناسایی ترکیبات ضد­سرطانی جدید برای سرکوب این بیماری ضروری است. امروزه اثبات گردیده که تولید بسیاری از متابولیت‌های گیاهی با فعالیت میکروارگانیسم‌های اندوفیت در ارتباط است. در این پژوهش توانمندی باکتری‌های اندوفیت گیاه دارویی افدرا در مهار تکثیر رده سلولی سرطان مری (KYSE-30) ارزیابی شد. 54 سویه باکتری اندوفیت (از 74 جدایه اولیه) از دو گیاه دارویی Ephedra intermedia و Ephedra foliata پس از استریل کردن سطح آن‌ها به­دست آمد. باکتری‌ها در محیط کشت تریپتیک سوی براث (TSB) تلقیح و پس از 72 ساعت متابولیت‌های تولید شده با استفاده از کلروفرم استخراج گردید. اثر عصاره خام سویه‌های منتخب بر روی رده‌ سلولی سرطان مری KYSE-30 با آزمون MTT در بازه­‌های زمانی 24، 48 و 72 ساعت ارزیابی گردید. در نهایت سویه مورد نظر با استفاده از تکثیر و توالی­یابی ژن 16S rRNA شناسایی شد. بر اساس نتایج آزمونMTT سویه A1 دارای فعالیت ضد­سرطانی بر روی رده سلولی KYSE-30 با مقادیر IC50 برابر با 4/346، 8/192 و 3/121 میکروگرم بر میلی­لیتر به ترتیب در زمان‌های 24، 48 و 72 ساعت پس از تیمار بود. بر اساس شناسایی مولکولی، باکتری مذکور به Microbacterium maritypicum شباهت داشت. با توجه به توانایی جدایه A1 در مهار تکثیر و زنده مانی KYSE-30 استفاده از ترکیبات طبیعی تولید شده توسط این باکتری برای درمان سرطان مری امکان­پذیر است. هرچند جهت تایید این نتایج آزمایش‌های بیشتری پس از خالص­سازی مواد موجود در عصاره و همچنین انجام مطالعات در مدل‌های جانوری سرطانی ضروری است.

کلمات کلیدی

, اکتینوباکتر, سمیت سلولی, گیاهان دارویی, میکروباکتریوم, همزیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085441,
author = {غیاثوند, مهرداد and مخدومی, علی and مقدم متین, مریم and واعظی, جمیل},
title = {مهار تکثیر رده سلولی سرطان مری (KYSE-30) توسط متابولیت‌های ثانویه باکتری‌های اندوفیت افدرا},
journal = {یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta},
year = {2021},
volume = {8},
number = {2},
month = {July},
issn = {۲۴۲۳-۶۳۳۰},
pages = {80--88},
numpages = {8},
keywords = {اکتینوباکتر، سمیت سلولی، گیاهان دارویی، میکروباکتریوم، همزیستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مهار تکثیر رده سلولی سرطان مری (KYSE-30) توسط متابولیت‌های ثانویه باکتری‌های اندوفیت افدرا
%A غیاثوند, مهرداد
%A مخدومی, علی
%A مقدم متین, مریم
%A واعظی, جمیل
%J یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta
%@ ۲۴۲۳-۶۳۳۰
%D 2021

[Download]