حقوق بشر, Year (2021-5)

Title : ( حق طلاق زنان: حکم شرعی، ضرورت حقوق بشری )

Authors: Mohammad Abedi , Azam Amini ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

نگرش اصیل به احکام قرآن کریم راجع به زن و مرد، گاه معرفت دینی متفاوتی را نسبت به گذشته نشان می‌دهد. در حقوق اسلام غالباً به اصل تساوی حقوق زن و مرد اعتقاد دارند؛ ولی، در موضوع طلاق نظریۀ مشهور آن است که به دلیل تفاوت‌های زن و مرد از حیث خلقت، طلاق اصولاً با مرد است. اما، مسأله اصلی این است که با توجه به پذیرش اصل تساوی زن و مرد در انحلال نکاح در مقررات بین‌المللی حقوق بشر آیا این دیدگاه با حقوق اسلامی سازگار است. این تحقیق نشان می‌دهد که از مدت‌ها پیش زن حق طلاق داشته است و موجبات طلاق به درخواست زن یا توافق زوجین در واقع شناسایی حق طلاق قانونی یا قراردادی برای زوجه است. پذیرش نظریۀ وجوب طلاق خلع و مبارات بر مرد و خارج کردن خلع و مبارات از اقسام طلاق و تحقق آن با ارادۀ یکجانبۀ زن مؤید این ادعاست. باید فراتر رفت و «امساک بمعروف او تسریح باحسان» را تفسیر نوی کرد: وقتی مرد نتواند به نیکی با زن رفتار کند، طلاق زن بر او واجب است و زن متقابلاً حق طلاق می‌یابد و اصالتاً می‌تواند اجرای آن را از دادگاه بخواهد. تفسیری که با مقررات حقوق بشری در زمینه رفع تبعیض علیه زنان سازگار است.

Keywords

حقوق زن حقوق اسلام حق طلاق زن منع تبعیض جنسیتی تلازم تکلیف و حق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085489,
author = {Abedi, Mohammad and Amini, Azam},
title = {حق طلاق زنان: حکم شرعی، ضرورت حقوق بشری},
journal = {حقوق بشر},
year = {2021},
month = {May},
issn = {2423-6489},
keywords = {حقوق زن حقوق اسلام حق طلاق زن منع تبعیض جنسیتی تلازم تکلیف و حق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حق طلاق زنان: حکم شرعی، ضرورت حقوق بشری
%A Abedi, Mohammad
%A Amini, Azam
%J حقوق بشر
%@ 2423-6489
%D 2021

[Download]