مهندسی و مدیریت کیفیت, دوره (10), شماره (4), سال (2021-3) , صفحات (275-293)

عنوان : ( توسعه نمودار کنترل EWMAR با استفاده از قوانین حساس‌سازی در پایش پروفایل خطی ساده )

نویسندگان: علی یگانه , سمیه فدایی , علیرضا شادمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در روش‌های سنتی کنترل کیفیت،عملکرد فرایند یا کیفیت محصول از طریق پایش یک یا چند مشخصه کیفیت با استفاده از توزیع متناظر یک یا چندمتغیره آنها بررسی می‌شد. امروزه در بسیاری موارد، کیفیت از طریق رابطه بین یک یا چند متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل توصیف می‌شود.در ادبیات کنترل کیفیت آماری، این رابطه را پروفایل می‌نامند. در این پژوهش به منظور پایش پروفایل خطی ساده در فاز دو از نمودار کنترل EWMAR و توزیع نرمال مربوط به آن برای کشف انواع تغییرات در پارامترهای عرض از مبدا و شیب استفاده می‌شود.به منظور بهبود عملکرد نمودار از قوانین حساس‌سازی در این نمودار استفاده می‌شود.سپس به منظور اعتبارسنجی نمودار کنترل پیشنهادیEWMAR-RULE، عملکرد نمودار بر اساس ARL با سایر نمودارها بررسی می‌شود.نتایج نشان‌دهنده اینست که نمودار کنترل در تغییرات افزایشی و کاهشی به مراتب عملکرد بهتری از سایر نمودارها دارد. همچنین عملکرد طرح پیشنهادی از سایر قوانین حساس‌سازی بهتر است.

کلمات کلیدی

, نمودار کنترل EWMAR, پایش پروفایل, طرح قوانین حساس سازی, پروفایل خطی ساده, فاز II
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085514,
author = {یگانه, علی and فدایی, سمیه and شادمان, علیرضا},
title = {توسعه نمودار کنترل EWMAR با استفاده از قوانین حساس‌سازی در پایش پروفایل خطی ساده},
journal = {مهندسی و مدیریت کیفیت},
year = {2021},
volume = {10},
number = {4},
month = {March},
issn = {2322-1305},
pages = {275--293},
numpages = {18},
keywords = {نمودار کنترل EWMAR، پایش پروفایل، طرح قوانین حساس سازی، پروفایل خطی ساده، فاز II},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه نمودار کنترل EWMAR با استفاده از قوانین حساس‌سازی در پایش پروفایل خطی ساده
%A یگانه, علی
%A فدایی, سمیه
%A شادمان, علیرضا
%J مهندسی و مدیریت کیفیت
%@ 2322-1305
%D 2021

[Download]