هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , 2021-02-15

عنوان : ( برآورد جریان زیست محیطی رودخانه شیرین دره با استفاده از روش‌های هیدرولوژیکی )

نویسندگان: مریم تاج بخشیان , ابوالفضل مساعدی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر جریان زیست محیطی رودخانه شیرین دره در محل دو ایستگاه قتلیش و قلعه بربر در طی 32 سال‌ آبی به روش‌های Tennant، Tessman و جریان پایه آبزیان برآورد شد. براساس روش Tennant، برای دوره مهر-اسفند در ایستگاه قتلیش جریان زیست محیطی ماهانه m3/s 08/0، و برای دوره فروردین-شهریور نیز m3/s 24/0 تعیین شدکه در ایستگاه قلعه بربر نیز به ترتیب برابر با 21/0 و m3/s 64/0 بود. در روش Tessman در ایستگاه قتلیش، برای اسفند، فروردین، اردیبهشت و مرداد جریان زیست محیطی ماهانه 58/0، 64/0، 53/0 و m3/s 35/0 و برای سایر ماه‌ها m3/s 33/0 برآورد شد. براساس این روش در ایستگاه قلعه بربر برای اسفند، فروردین، اردیبهشت و مرداد 14/1، 31/1، 33/1 و m3/s 92/0 و برای سایر ماه‌ها مقدار m3/s 85/0 برای جریان زیست محیطی ماهانه محاسبه شد. روش جریان پایه آبزیان جریان زیست محیطی ماهانه را در ایستگاه‌های قتلیش و قلعه بربر به ترتیب 44/0 و m3/s 39/1 نشان داد. به دلیل فاصه کم‌تر ایستگاه قلعه بربر نسبت به سد شیرین دره، می‌توان نتایج حاصل از تعیین جریان زیست محیطی در این ایستگاه را به عنوان مقادیر قابل قبول‌تری جهت حفظ محیط زیست منطقه و حداقل جریان رهاسازی در پائین دست در نظر گرفت.

کلمات کلیدی

, رودخانه شیرین دره, جریان زیست محیطی پائین دست سد, Tennant, Tessman
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085520,
author = {تاج بخشیان, مریم and مساعدی, ابوالفضل and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {برآورد جریان زیست محیطی رودخانه شیرین دره با استفاده از روش‌های هیدرولوژیکی},
booktitle = {هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رودخانه شیرین دره، جریان زیست محیطی پائین دست سد، Tennant، Tessman},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد جریان زیست محیطی رودخانه شیرین دره با استفاده از روش‌های هیدرولوژیکی
%A تاج بخشیان, مریم
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
%D 2021

[Download]